Prenova

ZRSŠ Logo

Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Projekt traja do 31. 12. 2025.

Na osnovi Izhodišč za prenovo kurikuluma za vrtce bo prenovljen kurikulum za vrtce. Na osnovi Izhodišč za prenovo učnih načrtov osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja in Izhodišč za prenovo katalogov znanja za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju bo pripravljen dokument za umeščanje skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanja za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter bodo prenovljeni učni načrti in katalogi znanj za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bodo smiselno in strokovno utemeljeno vključevali med drugim tudi kompetence za trajnostni razvoj, digitalne kompetence, podjetnostne kompetence, vključno s finančno pismenostjo, ipd.

Izhodišča

Komisije


Namen projekta je predvsem:

  • opremiti učence in dijake ter strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti (kompetencami za trajnostni razvoj, digitalnimi kompetencami, kompetencami podjetnosti, ki vključujejo finančno pismenost, ustvarjalnost, sodelovanje, izkustveno učenje, ipd.), za krepitev odpornosti izobraževalnega sistema, ki predstavljajo skupne cilje izobraževalnih programov,
  • opremiti otroke v vrtcih in strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti (kompetencami za trajnostni razvoj, digitalnimi kompetencami, kompetencami podjetnosti, ki vključujejo finančno pismenost, ustvarjalnost, sodelovanje, izkustveno učenje,  ipd.), za krepitev odpornosti izobraževalnega sistema, tako da se jih smiselno umesti v kurikulum za vrtce,
  • preveriti in aktualizirati temeljne vsebine računalniškega in informacijskega znanja (RIN) oz. jih smiselno zajeti v prenovljenih učnih načrtih in katalogih znanj tega predmetnega področja in
  • izboljšati usklajenost kompetenc z zahtevami za učinkovitejše prehajanje med stopnjami, izobraževanja, pri poklicnem in strokovnem izobraževanju pa tudi z zahtevami trga dela za lažji prehod učečih se na trg dela.

V projektu načrtujemo naslednje rezultate:

  • imenovanje kurikularnih delovnih teles,
  • pripravljen dokument z opredelitvijo skupnih ciljev programov (prečnih tem, kompetenc, pismenosti …) in navodili za njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanja,
  • izvedena usposabljanja kurikularnih komisij,
  • priprava predlogov prenovljenega kurikuluma za vrtce, UN s pripadajočimi didaktičnimi priporočili in KZ ter predložitev dokumentov v sprejem oziroma določitev pristojnemu strokovnemu svetu,
  • uvajanje in spremljanje uvajanja prenovljenega kurikuluma za vrtce v prakso,
  • uvajanje in spremljanje uvajanja prenovljenih UN in KZ v prakso.

Priprava kurikularnega dokumenta Skupni cilji in njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanj je opredeljena v Izhodiščih za prenovo učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji (2022). Kurikularni dokument je sestavljen iz petih poglavij. Uvodnemu delu sledi opredelitev vloge in pomena posameznih področij skupnih ciljev, opredelitev ključnih ciljev po področjih skupnih ciljev, sledijo navodila za umeščanje ključnih ciljev v učne načrte posameznih predmetov ter viri in literatura.

Skupni cilji in njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanj


PODROČJA SKUPNIH CILJEV / KOMPETENC

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je 3.985.000,00 EUR, od tega iz Mehanizma za okrevanje in odpornost 3.942.000,00 EUR.