Nazaj na vrhnjo stran: Predšolska vzgoja

Kurikularni dokumenti

Kurikulum za vrtce

Program za predšolske otroke – kurikulum za vrtce je javnoveljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 18. 3. 1999. Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za načrtovanje, izvajanje in spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih. Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem vrtcev.


Dodatki h kurikulumu za vrtce

Dodatki h Kurikulumu za vrtce so bili pripravljeni, da bi z njihovo uporabo v praksi v največji meri prispevali k uresničevanju načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki. V teh dokumentih so izpostavljene in opisane posebnosti na izpostavljenih področjih predšolske vzgoje, ki terjajo dodatno podporo in specifične pristope pri delu z otroki.

Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, ki imajo v svoje oddelke vključene otroke s posebnimi potrebami. Uporabljajo se skupaj s Kurikulumom za vrtce za ustrezno načrtovanje in izvajanje programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na posamezno vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje otroka s posebnimi potrebami. V letu 2016 sta bili sprejeti še dve dopolnitvi prvotnega dokumenta, in sicer za dolgotrajno bolne otroke in za otroke z avtističnimi motnjami.

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke je namenjen strokovnim in vodilnim delavcem v vrtcih (razvojni oddelki vrtcev) in v predšolskih oddelkih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot strokovno izhodišče za delo.
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke se uporablja skupaj s Kurikulom za vrtce za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki imajo najtežje oblike primanjkljajev, ovir oziroma motenj.
Otroci z avtističnimi motnjami so bili v zakonodajo umeščeni naknadno kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, zato izvorni programski dokument ni vseboval navodil za delo z njimi. Leta 2016 je bila sprejeta tudi dopolnitev za delo s to skupino otrok s posebnimi potrebami.


Programske smernice – svetovalna služba v vrtcu (1999)

“Programske smernice – svetovalna služba v vrtcu” so namenjene svetovalnim delavcem pri uresničevanju temeljne naloge svetovalne službe v vrtcu, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.