Dijaški domovi

Dijaški domovi zagotavljajo urejene življenjske in učne pogoje dijakom, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja. Delujejo po načelih Vzgojnega programa za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošnočloveške vrednote sobivanja v skupnostih. Njihovo delovanje podrobneje ureja Pravilnik o bivanju v dijaških domovih.

Pomen in delovanje dijaških domov je podrobno predstavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Skupnosti dijaških domov Slovenije.