Nazaj na vrhnjo stran: Osnovna šola

Koncepti

Za izvajanje programa osnovne šole so pomembna oz. se upoštevajo naslednja aktualna konceptualna besedila/gradiva, ki so na kratko predstavljena v nadaljevanju:

Koncept Dnevi dejavnosti (Dnevi dejavnosti) je namenjen vsem učencem v obveznem predmetniku osnovne šole v obsegu petnajstih dni. Posamezni dan se izvede v okviru petih pedagoških ur kot delež posameznega sklopa dejavnosti kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni.

Koncept šole v naravi (Koncept dela – Šola v naravi) omogoča vsem učencem prostovoljno izbiro in vključitev, hkrati pa tudi obvezo šole do organizacije v času obveznega izobraževanja vsaj dvakrat oz. vsaj enkrat ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Šola v naravi se organizira z namenom doseganja ciljev oz. dejavnosti, vezane na terensko učenje, projektno delo, športne dejavnosti, medpredmetno povezovanje oz. prepletanje znanja z različnih predmetnih področij in v povezavi z okoljem, v katerem šola v naravi poteka.

Interesne dejavnosti (Interesne dejavnosti) so temeljna prostovoljna oblika preživljanja prostega časa v okviru razširjenega programa v, in ali izven šole. So oblika pedagoškega dela za odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in praktično uveljavljanje v življenju ter usposabljanje za koristno in zdravo preživljanje prostega časa, dolgoročno pa lahko vplivajo na karierno odločitev posameznika v vseživljenjskem učenju.

Knjižnična informacijska znanja (Knjižnična informacijska znanja) je koncept, ki dopolnjuje tradicionalno pismenost, katerega sistem znakov vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, ki so pomemben učni vir za vse učence od 1. do 9. razreda.

Osnovna šola nudi podporo bolnim učencem v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnici (Koncept bolnišnični oddelki), ki poudarja temeljno pravico bolnega učenca do kakovostne vzgoje in izobraževanja, če to dopuščata bolezen in način zdravljenja, da bi se mu zagotovila kontinuiteta vzgojno-izobraževalnega procesa.

V okviru predpisane učne diferenciacije in individualizacije pouka se s Konceptom dela Učne težave (Koncept dela – Učne težave) predpisuje ustrezno organizacijo pomoči učencem z učnimi težavami. Učitelj s pomočjo šolske svetovalne službe in učiteljev dodatne strokovne pomoči organizira pouk za posameznega učenca z namenom aktualne pomoči pri pojavu učnih težav na eni od petih ravni. Koncept natančneje predpisuje odkrivanje oz. prepoznavanje učnih težav ter ponuja pedagoška načela za odklanjanje le-teh.

Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli (Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita) je del obveznega in razširjenega dela programa osnovne šole. Šola ponudi usposabljanje za pridobitev kolesarskega izpita ter ga predstavi učencem in staršem. Učenec se skupaj s starši prostovoljno odloči za vključitev, da bi usvojil ustrezno znanje za samostojno vožnjo s kolesom v prometu.