Nazaj na vrhnjo stran: Srednja šola

Srednje splošno izobraževanje

To področje ureja predvsem Zakon o gimnazijah (ZGim). Dijaki, vključeni v srednje splošno izobraževanje, se izobražujejo po štiriletnih gimnazijskih programih, ki se zaključijo s splošno maturo. Vanje se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo, nekateri programi pa  določajo še posebne vpisne pogoje.

Razlikujemo med programi splošne in programi strokovne gimnazije; vsem je skupen poudarek na splošnem, na različna področja prenosljivem znanju, hkrati pa tudi na splošni razgledanosti, kritičnem mišljenju ter humanistični in naravoslovni pismenosti ter na metodološkem in konceptualnem pristopu. Širina splošne izobrazbe nudi široke možnosti in predstavlja trdno osnovo za študij po programih najrazličnejših smeri.

Gimnazijski programi trajajo štiri leta. Programa gimnazija in ekonomska gimnazija se izvajata tudi prilagojeno dijakom športnikom, in sicer v obliki, imenovani športni oddelek.

Kandidat lahko pristopi k splošni maturi tudi, če uspešno zaključi enoletno izobraževanje po programu maturitetnega tečaja. Vanj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednjo poklicno šolo;
  • srednjo tehniško oz. strokovno izobraževanje;
  • tretji letnik gimnazije in prekinil izobraževanje za najmanj eno leto;
  • zasebni program gimnazije s priznanim statusom javnoveljavnega programa po sklepu pristojnega strokovnega sveta, da zagotavlja minimalna znanja za uspešen zaključek izobraževanja ali
  • osnovnošolsko izobraževanje in opravil preizkus znanja tretjega letnika gimnazije.

Gimnazijski programi so podrobno predstavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zavod RS za šolstvo skrbi za kakovost in razvoj gimnazijskih izobraževalnih programov.