Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju


Projekt oz. ukrep financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

»Vse bolj se sprašujemo, ali je to, kar se učimo, zares pomembno za naša življenja, ali nam bo pomagalo zagotoviti preživetje našega planeta. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj lahko zagotovi znanja, ozaveščenost ter delovanje, ki opolnomoči ljudi, da preobrazijo tako sebe kot družbo.«

Stefania Giannini, Pomočnica generalnega direktorja za izobraževanje pri UNESCU

Če želimo ohraniti naš planet za naše zanamce, bomo morali spremeniti svoje delovanje in trajnostnost sprejeti kot način življenja. Pomemben del tega je vsekakor vzgoja in izobraževanje, ki bo pri tej spremembi odigrala ključno vlogo.

Projekt oziroma ukrep Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju je bil oblikovan z namenom sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih. Poteka v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023 (Uradni list RS, št. 49/22).

Partnerji projekta

Sodelujoči partnerji v projektu so Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Trajanje projekta in sodelujoči VIZ

Projekt oz. ukrep na Zavodu RS za šolstvo poteka v obdobju od februarja 2022 do 20. novembra 2023. V tem času bo 38 VIZ (10 vrtcev, 20 osnovnih šol in osem srednjih šol), ki so bili izbrani na javnem pozivu za izbor sodelujočih VIZ za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, objavljenem 26. aprila 2022, izvajalo načrtovane aktivnosti s področja podnebnih vsebin in ciljev z namenom celostnega vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR). Med izbranimi VIZ je 8 VIZ (dva vrtca, štiri osnovne šole in dve srednji šoli, ki izvajata program gimnazija) vključenih v vzpostavitev demonstracijskih vzgojno izobraževalnih organizacij oziroma demonstracijskih pedagoških praks.

Izbrani so bili naslednji VIZ:

Aktivnosti VIZ so usmerjene v:

  • nadgradnjo že obstoječih podnebnih aktivnosti s poudarkom na sistemskem in celostnem pristopu k VITR,
  • preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu VITR,
  • krepitev ustreznih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
  • vzpostavitev trajnostne izobraževalne infrastrukture za odprto in spodbudno učno okolje,
  • krepitev pedagoških praks v smeri trajnostnega življenjskega sloga in
  • zagotavljanje pogojev za vzpostavitev demonstracijskih pedagoških praks z namenom predhodnega preoblikovanja v demonstracijske VIZ na področju VITR.

Tekom projekta oz. ukrepa so predvidene naslednje dejavnosti:

Usposabljanja za VIZ

Namenjeno so ravnateljem in strokovnim delavcem VIZ, ki so vključeni v projekt oz. ukrep, kot podpora pri izvajanju aktivnosti projekta, s poudarkom na ozaveščanju in izobraževanju o problematiki podnebnih sprememb ter ciljih trajnostnega razvoja. Pri načrtovanju usposabljanj sledimo ključnim dokumentov tega področja, kot so: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in UNESCO – Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Kažipot in GreenComp: Evropski okvir kompetenc za trajnostnost.

Izvedenih bo sedem usposabljanj za vse VIZ sodelujoče v projektu  in eno usposabljanje, ki bo namenjeno zgolj demonstracijskim VIZ.

Vabimo vas tudi k ogledu posnetkov usposabljanja v okviru 7. konference učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov – NAK 2023: Z znanjem in ravnanjem naslavljamo podnebne spremembe in trajnostnost.

Webinarji

Namenjeni so strokovnim delavcem VIZ in ravnateljem le-teh, ki so vključeni v projekt oz. ukrep in ostalim zaintersiranim, kot dodatno izobraževanje o aktualnih temah s področja trajnostnega razvoja:

  1. Trajnostna mobilnost (10. november 2022),
  2. Trajnostna potrošnja (14. december 2022),
  3. Trajnostni eko vrt (12. januar 2023) in
  4. Trajnostna šolska arhitektura (15. marec 2023).

Webinarji potekajo preko orodja MS Teams. Za vsako temo je predviden t. i. plenarni govorec, strokovnjak s področja teme, prav tako pa en VIZ iz projekta oz. ukrepa predstavi del svojega akcijskega načrta na izbrano temo.

Webinarji so namenjeni tudi širši publiki, posnetke si lahko ogledate na zavodovem Youtube kanalu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Druge dejavnosti

Projekt oz. ukrep je bil predstavljen tudi 22. septembra 2022 na osmem Evropskem tednu trajnostne razvoja, ki je potekal od 20. do 26 septembra 2022. Namen ETTR je spodbujanje dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Projekt oz. ukrep je bil predstavljen preko strokovne razprave Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Potekala je v dveh delih – prvi del je bil organiziran kot redno strokovno druženje učiteljev naravoslovnih predmetov, v drugem pa je bil predstavljen projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Osrednji govorec prvega dela je bil Renato Bertalanič (ARSO), ki je predstavil podnebno problematiko. Dr. Janez Berdavs (MOP) pa je predstavil glavne poudarke in namen projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Sledile so predstavitve dela vzgojno-izobraževalnih zavodov (Vrtec Beltinci, OŠ Venclja Perka in ŠC Celje – Gimnazija Lava) na področju podnebnih sprememb.

Odzvali smo se tudi na posredovano prošnjo UNESCA za sodelovanje v Unescovem biltenu VITR in družbenih medijih, ki ga nam je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Urad za UNESCO. Oblikovali smo kratek video na temo »Umetnost in kultura v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj«, ki bo v omenjenem biltenu tudi objavljen. Bilten in tudi poslani izdelki bo dostopen na UNESCO družabnih omrežij namenjenim promociji ciljev trajnostnega razvoja.

Prav tako smo sodelovali na Kulturnem Bazarju 2023. Skupaj s CŠOD, ACS in CPI smo predstavili projekt Podnebni cilji in vsebine o vzgoji in izobraževanju. ZRSŠ smo podrobneje predstavili med 8. in 10. uro. Ob 9. uri pa smo izvedli delavnico Ogljični odtis.