Nazaj na vrhnjo stran: Srednja šola

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje

Področje, ki ga ureja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI), združuje programe srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja (SSI in PTI), srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) in nižjega poklicnega izobraževanja (NPI). V teh programih je poudarek na praktičnem, prožnem, specifičnem, v konkretne problemske situacije prenosljivem znanju, ki opremlja dijake z najširšo paleto veščin, vezanih specifične problemske in poklicne izzive.

V programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja se vpisujejo tisti, ki so uspešno končali osnovno šolo; ob tem nekateri programi program določajo tudi posebne vpisne pogoje. V nižje poklicno izobraževanje pa se lahko  vključijo tudi kandidati z opravljenimi vsaj sedmimi razredi osnovne šole ali zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).

Šolanje v programih srednjega strokovnega izobraževanja traja štiri leta, v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, ki je namenjen dijakom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje, pa dve leti (govorimo o šolanju po t. i. »programih 3 + 2«). Dijaki šolanje zaključijo s poklicno maturo.

K poklicni maturi lahko pristopijo tudi kandidati, ki so opravili enoletni poklicni tečaj. Ta je namenjen tistim, ki si želijo pridobiti strokovno izobrazbo in so zaključili:

  • četrti letnik gimnazije ali
  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Dvoletni programi nižjega in triletni programi srednjega poklicnega izobraževanja se zaključijo z zaključnim izpitom.

Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja so podrobno predstavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Centra za poklicno izobraževanje ).

Zavod RS za šolstvo skrbi za kakovost in razvoj splošnoizobraževalnega dela poklicnih in strokovnih programov.