Nazaj na vrhnjo stran: Osnovna šola

Obvezni program

Obvezni program osnovne šole obsega:

  • obvezne predmete,
  • izbirne predmete in
  • ure oddelčne skupnosti (ZOsn, 15. člen).

Osnovna šola izvaja pouk naslednjih obveznih predmetov za vse učence: slovenščina in italijanščina ali madžarščina na narodno mešanih območjih, tuji jezik, zgodovina, družba, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, matematika, naravoslovje, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, kemija, biologija, fizika, likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, tehnika in tehnologija ter gospodinjstvo. V prilagojenih izobraževalnih programih z enakovrednim izobrazbenim standardom šola poleg obveznih predmetov izvaja še specialno-pedagoške dejavnosti.

Za učence 7., 8. in 9. razreda (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje) mora šola izvajati tudi pouk izbirnih predmetov. Učencem mora ponuditi najmanj tri predmete iz družboslovno-humanističnega in najmanj tri iz naravoslovno-tehniškega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Cilji, vsebine in standardi znanja posameznega obveznega ali izbirnega predmeta so opredeljeni z učnimi načrti, določenimi na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Ure oddelčne skupnosti so namenjene pogovoru učencem z razrednikom in obravnavi vprašanj, ki so povezana z delom in življenjem učencev. Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, koordinira delovanje oddelčne skupnosti in skrbi za njeno povezovanje z drugimi dejavniki na šoli (vodstvo, svetovalna služba, ostali delavci šole) in izven nje (starši, zunanje institucije …).

Del obveznega programa so tudi dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehnični in športni dnevi) in šola v naravi. Dnevi dejavnosti povezujejo cilje in vsebine predmetov in predmetnih področij, ki so vključena v predmetnik osnovne šole.

Šola v naravi je specifična organizacijska oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvaja strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Letno in tedensko število ur posameznega obveznega in izbirnega predmeta, ur oddelčne skupnosti in dni dejavnosti je opredeljeno s predmetnikom programa osnovne šole.

Povezave: