Nazaj na vrhnjo stran: Osnovna šola

Smernice, navodila in priporočila

Strategija za trajnostno mobilnost in izobraževanje za trajnostni razvoj otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju do leta 2027 ima namen spodbujati in usmerjati vodstvene in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju k razvijanju in h krepitvi znanja, veščin in spretnosti ter k ozaveščanju o pomenu trajnostne mobilnosti.


Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (Navodila – Primanjkljaji na posameznih področjih učenja) v zvezi s primanjkljaji na posameznem področju učenja so namenjena strokovnim delavcem, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami, usmerjene v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Navodila zajemajo poleg splošnih tudi specifična načela vzgoje in izobraževanja, ki spodbujajo ustvarjanje primernega učnega okolja oz. šolske klime za učenje otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju s starši.


Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole (Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole) se uporabljajo na narodnostno mešanem območju Prekmurja za izvajanje programa osnovne šole, kjer sta učna jezika slovenski in madžarski, da dvojezična osnovna šola lahko zagotavlja enakovredno izobraževanje vsem učečim se na tem območju.


Priporočila za ukrepanje v nujnih stanjih (Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih) ob nenadno nastalih bolezenskih znakih usmerjajo strokovne delavce k nujnim ukrepom za prilagojeno delovanje šole oz. organizacijo in izvajanje programa osnovne šole.


Smernice za odkrivanje in delo z nadarjenimi (Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci) opredeljujejo nadarjenost in s tem v zvezi izhodišča za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.


Smernice za delo v oddelčnih skupnostih (Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti) predstavljajo izhodišče za delo oddelčnih skupnosti. Namenjene so oddelčnemu zboru, ki ga vodi razrednik.


Pevski zbor (Razširjeni program – Pevski zbor) je oblika interesne dejavnosti v okviru razširjenega programa osnovne šole za (po)ustvarjalno izvajanje dejavnosti.


Podaljšano bivanje (Razširjeni program – Podaljšano bivanje in različne oblike varstva, pdf 1,7 MB) vključuje tudi jutranje varstvo in varstvo vozačev. Izvaja se v okviru razširjenega programa osnovne šole. Organizirano je za učence od prvega do šestega razreda.


Smernice za kulturno-umetnostno vzgojo (Smernice za kulturno – umetnostno vzgojo, pdf 391 KB) vključujejo in povezujejo: bralno kulturo, filmsko in avdiovizualno kulturo, glasbeno umetnost, multimedijo, kulturno dediščino in tehniško kulturo, likovno in uprizoritveno umetnost. Smernice navajajo na načrtovanje in izvajanje kroskurikularnih/ povezovalnih dejavnosti, vpetih v učne predmete in druge šolske dejavnosti.


Smernice za celostno vključevanje otrok priseljencev v VIZ program (Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole) opredeljujejo izhodišča in pedagoška načela pri organizaciji pouka in drugih aktivnosti. Ponujajo napotke in ideje za udejanjanje načel.


Usmeritve za  izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za pripadnike drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji (Načrt-usmeritve za dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za pripadnike drugih jezikovnih in kulturnih skupnosti v Sloveniji) opredeljujejo pogoje, dejavnosti, didaktična načela, spremljanje in vrednotenje pouka ter druge usmeritve pri izvajanju maternih jezikov in kultur, indr.


Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov (Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost do leta 2024) ima namen spodbuditi vodstvene in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju k razvijanju in krepitvi znanj ter veščin za varno mobilnost. Strategija želi učencem približati vpogled v širši okvir varne mobilnosti. Ta vključuje elemente gibanja, zdravega načina življenja, okolja, ekologije in družbe. Skozi razvoj socialnih in gibalnih kompetenc želi strategija doprinesti k višji pismenosti na področju prometne varnosti oz. varne mobilnosti.