Nazaj na vrhnjo stran: Osnovna šola

Izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj so opredeljene na podlagi Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami skupaj s prilogami o kriterijih za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za določene skupine otrok.

Izobraževalni program devetletne OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka v vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli za tiste otroke, za katere komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo s prilagojenim izvajanjem programa in dodatno strokovno pomočjo dosegali vsaj minimalne standarde znanja v osnovnošolskem izobraževalnem programu. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami določa tri vrste dodatne strokovne pomoči in sicer za: premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učno pomoč in svetovalno storitev.

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, podrobnejši način izvajanja pa v individualiziranem programu pa določi strokovna skupina na šoli.

Strokovni delavci izhajajo pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli iz Navodil za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP za devetletno OŠ ter iz Dopolnitev navodil za delo z učenci z avtističnimi motnjami.

Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom (EIS)

Program zagotavlja učencem enako raven znanja kot v večinski šoli. Predmeti in njihov urni obseg je enak kot v večinski šoli. Učni načrti so ustrezno prilagojeni posamezni vrsti primanjkljaja, ovire oziroma motnje.

Poleg pouka predmetov je za učence obvezno sodelovanje pri dnevih dejavnosti, pri urah oddelčne skupnosti in pri specialno-pedagoških dejavnostih, ki pripomorejo k premagovanju otrokovega primanjkljaja in omogočajo pridobivanje temeljnih spretnosti in veščin, ki so potrebne pri izobraževanju in nadaljnjem življenju.

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami izvajajo prilagojene izobraževalne programe osnovne šole z EIS za:

Prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

V prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom se usmerjajo otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami. V primerjavi z vrstniki imajo kvalitativno drugačno kognitivno strukturo. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi njihova sposobnost reševanja problemov. Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, prehod iz ene v drugo fazo je počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti, so manj kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij. V primerjavi z vrstniki v rednem izobraževalnem programu ti učenci potrebujejo manj zahteven program, ki jim ne omogoča pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda. Po končanem osnovnošolskem prilagojenem programu z NIS se otroci s posebnimi potrebami lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole za odrasle in v programe nižjega poklicnega izobraževanja.

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)

V posebni program vzgoje in izobraževanja se usmerjajo učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami. Ti učenci vse življenje potrebujejo različne stopnje pomoči, saj motnja v duševnem razvoju traja od rojstva do smrti. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti niso ti učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju nikoli popolnoma samostojni. Program spodbuja otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju, navaja na skrb za zdravje in samostojno življenje, omogoča pridobivanje osnovnega znanja in spretnosti ter navaja na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.

Posebni program se deli na tri dele:

  • obvezni del, ki traja 9 let in vključuje tri stopnje (prvo, drugo, tretjo);
  • nadaljevalni del, ki traja 3 leta in vključuje četrto stopnjo;
  • nadaljevalni del, ki traja 8 let (raven Učenje za življenje in delo) ter vključuje peto in šesto stopnjo.