Nazaj na vrhnjo stran: Osnovna šola

Razširjeni program

Namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Razširjeni program osnovne šole omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti. Razširjeni program osnovne šole je zato treba po eni strani razumeti kot komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.


Razširjeni program po sprejetju novega koncepta obsega:

  • PODROČJE gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje
  • PODROČJE kultura in državljanska vzgoja
  • PODROČJE učenje učenja

Kurikulum za razširjeni program osnovne šole je na voljo v Digitalni bralnici ZRSŠ na povezavi.


Razširjeni program pred sprejetjem novega koncepta obsega:

  • podaljšano bivanje, ki ga osnovna šola organizira za učence od 1. do 5. razreda, za učence, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe ali v posebni program, pa šola organizira podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli;
  • jutranje varstvo za učencev prvega razreda;
  • dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja;
  • dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju;
  • interesne dejavnosti za razvijanje različnih interesov učencev;
  • pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Šola ponudi neobvezne izbirne predmete učencem 1. razreda (pouk prvega tujega jezika), učencem 4., 5. in 6. razreda (pouk drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike) ter učencem 7., 8. in 9. razreda (drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet).

V okviru razširjenega programa se izvaja pouk otroškega in mladinskega pevskega zbora.


Povezave: