Nazaj na vrhnjo stran: Zavod RS za šolstvo

O nas

Ustvarjamo, sodelujemo, povezujemo in izmenjujemo izkušnje s partnerji na izvedbenem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Pri svojem delu podpiramo šole in vrtce ter jih spodbujamo pri izmenjavi dobrih praks, sodelujemo z Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, povezujemo se z visokošolskimi organizacijami in drugimi javnimi zavodi ter partnersko sodelujemo v mednarodnih mrežah in organizacijah.


Temeljne naloge

  • Skrb za razvoj in pripravo strokovnih dokumentov in podlag pri vzpostavljanju sistemskih pogojev za nadaljnji kakovostni razvoj vzgoje in izobraževanja, v sodelovanju z resornim ministrstvom in drugimi institucijami;
  • Razvoj učinkovite prakse kakovostnega vzgojno–izobraževalnega dela, v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami;
  • Spremljava in evalvacija novosti na področju vzgoje in izobraževanja;
  • Spodbujanje profesionalnega razvoja vseh strokovnih delavcev in ravnateljev;
  • Vključevanje v mednarodna aktivnosti na področju razvoja vzgoje in izobraževanja;
  • Sodelovanje s slovenskimi šolami in drugimi vzgojno–izobraževalnimi ustanovami v zamejstvu (v Italiji, na avstrijskem Koroškem, v Porabju);
  • Izvajanje drugih nalog na področju javne službe in v okviru javnega pooblastila.

Letni delovni načrti


Organizacijske enote

Organizirani smo v obliki oddelkov in središč, ki pokrivajo vertikalo šolskega sistema (predšolsko vzgojo, osnovno in srednje šolstvo) ter širša področja našega dela (kakovost in raziskovanje, posebne potrebe in profesionalni razvoj). Oddelki razvijajo sistemske rešitve in jih s pomočjo predmetnih in področnih skupin uvajajo v šolsko prakso. Poleg oddelkov in središč je v naši sestavi tudi Šola za ravnatelje ter Skupne službe, ki opravljajo naloge na področju strokovno-administrativnih, tehničnih, kadrovskih, pravnih, finančnih zadev in informatike.


Svetovalci so razporejeni v 9 območnih enot (OE), ki po regijah pokrivajo vso Slovenijo in so namenjene sodelovanju s prakso in hitrem odzivanju na aktualne potrebe regij.


Področne in predmetne skupine opravljajo naloge v okviru svojih skupin ter v povezavi z drugimi organizacijskimi enotami in skupinami ter delovnimi telesi na področju vzgoje in izobraževanja, za katere je pristojen zavod. Predmetne in področne skupine, ki jih sestavljajo svetovalci, so zadolžene za razvoj učnih načrtov in didaktiko predmetov in področij.


Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o naši organizaciji, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavljamo, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v ZRSŠ.

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 6. julija 1995 sprejela Sklep o ustanovitvi ZRSŠ.