Nazaj na vrhnjo stran: Srednja šola

Izobraževanje za dijake s posebnimi potrebami

Dijaki s posebnimi potrebami se v srednjih šolah izobražujejo v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jih izvajajo redne srednje šole ali v prilagojenih izobraževalnih programih, ki jih izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Vključitev v programe srednjega splošnega, strokovnega in poklicnega izobraževanja daje dijakom s posebnimi potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard kot njihovi vrstniki.

Usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)

V izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP, ki ga izvajajo večinske srednje šole, se lahko usmerijo:

 • slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani,
 • dolgotrajno bolni,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • otroci z avtističnimi motnjami.

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami določa tri vrste DSP, in sicer za: premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učno pomoč in svetovalno storitev.

Šola dijaku s posebnimi potrebami, ki je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP, v skladu z odločbo o usmeritvi in Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju prilagodi izvajanje izobraževalnega programa, zagotovi izvajanje ur DSP in uporabo potrebne dodatne opreme ter v skladu z normativi in standardi oblikuje manj številčne oddelke. Strokovna skupina na šoli za dijaka v skladu z odločbo o usmeritvi pripravi individualiziran program.

Gimnazijski izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)

V te programe so usmerjeni mladostniki, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in DSP dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja. Strokovnim delavcem, ki poučujejo dijake s posebnimi potrebami v gimnazijskih izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in DSP, so pri delu v pomoč Navodila za prilagojeno izvajanje gimnazijskih programov za dijake s posebnimi potrebami ter Dopolnitev navodil za delo z dijaki z avtističnimi motnjami.

Izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP)

Prilagojeno izvajanje programov poklicnega in strokovnega izobraževanja z DSP je primerno za tiste dijake s posebnimi potrebami, ki ob prilagoditvah v izvajanju programa in ob DSP zmorejo določen izobraževalni program. Strokovnim delavcem, ki poučujejo dijake s posebnimi potrebami v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in DSP, so pri delu v pomoč Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in DSP in Dopolnitev navodil za dijake z avtističnimi motnjami.

Prilagojeni programi srednješolskega izobraževanja

V zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se dijaki lahko izobražujejo tudi po prilagojenih programih srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dijaki si pridobijo primerljivo znanje in kvalifikacije kot vrstniki v rednih programih. Nekateri programi se izvajajo leto dlje, sicer pa potekajo po primerljivih predmetnikih. Vsebujejo tudi dejavnost za optimalni razvoj, predvsem za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, skupaj s pomočjo pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

Prilagojeni so nekateri izobraževalni programi nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja, in sicer za:

 • gibalno ovirane dijake,
 • slepe in slabovidne dijake,
 • gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.

Dijaku s posebnimi potrebami, ki se izobražuje v prilagojenem izobraževalnem programu, se lahko v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka.