Nazaj na vrhnjo stran: Področja

Osnovna šola

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola, ki je razčlenjena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. V osnovno šolo so vključeni učenci od šestega do petnajstega leta starosti. S programom osnovne šole so določene vse obvezne in neobvezne aktivnosti, ki so jih šole dolžne zagotavljati svojim učencem. Predmetnik osnovne šole je temeljni strokovni dokument, ki skupaj z učnimi načrti sodoloča vsebinski koncept sistema osnovne šole. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so zagotavljanje možnosti, da si učenci, skladno s svojimi sposobnostmi in interesi, pridobijo znanje in spretnosti, spodbujanje osebnostnega razvoja, pridobivanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje in nadaljnje izobraževanje, razvijanje zavesti o državni pripadnosti, narodni identiteti in kulturni tradiciji kot tudi vzgajanje za obče kulturne vrednote, vzgajanje za spoštovanje človekovih pravic, za sprejemanje drugačnosti in strpnosti, razvijanje sposobnosti za sporazumevanje v slovenskem jeziku in v tujih jezikih, vzgajanje za trajnostni razvoj ter za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi in okolja ter  razvijanje podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti.

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole. Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in specializirane javne osnovne šole.

Zavod RS za šolstvo skrbi za kakovost in razvoj obveznega osnovnošolskega izobraževalnega v Republiki Sloveniji.


Oddelek za osnovno šolstvo
Zavod RS za šolstvo
Poljanska 28
1000 Ljubljana