Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularni komisiji za skupne cilje na predlog javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov


Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Javno povabilo (PDF dokument za tisk)

V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji v skladu s sklepom Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, številka: 013-28/2022/1 z dne19. 4.  2022) Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja

JAVNO POVABILO ZA SODELOVANJE STROKOVNJAKINJ IN STROKOVNJAKOV V KURIKULARNI KOMISJI ZA SKUPNE CILJE NA PREDLOG JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV

1. PREDMET POVABILA

Predmet javnega povabila je izbira kandidatov, ki jih predlagajo javni vzgojno-izobraževalni zavodi za sestavo Kurikularne komisije za pripravo skupnih ciljev in njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanj, katere naloge so naslednje:

 • priprava predloga dokumenta, v katerem bodo opredeljena področja skupnih ciljev ter na vsakem področju določeni cilji, ki so skupni programom osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ter predložitev predloga dokumenta v potrditev Kurikularnemu svetu,
 • priprava metodologije za oblikovanje in doseganje skupnih ciljev ter navodil za umeščanje skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanja,
 • sodelovanje s Komisijo za koordinacijo UN in, v nadaljevanju, tudi s Komisijo za koordinacijo prenove katalogov znanja (Komisija za koordinacijo  KZ),
 • usposabljanje predmetnih kurikularnih komisij za UN in KZ ter Komisije za 1. VIO v podporo umeščanju skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanja,
 • podpiranje in spremljanje dela predmetnih komisij za UN in KZ ter Komisije za 1. VIO pri umeščanju skupnih ciljev v učne načrte posameznih predmetov in didaktična  priporočila.

Kurikularna komisija se bo delila na štiri skupine, usmerjene na štiri področja skupnih ciljev (v nadaljevanju področja):

 • področje digitalnih kompetenc,
 • področje zdravja (psihično in fizično),
 • področje podjetnosti (finančnapismenost, ustvarjalnost, kritično mišljenje, komunikacija… ), področje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj

2. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV ZA SESTAVO

Osnovna kriterija

A) Pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delovanje na enem od področij:

 • družboslovje in humanistika,
 • jeziki, matematika,
 • naravoslovje in tehnika, računalništvo in informatika, umetnost,
 • šport, zdravje.

B) Pedagoško, strokovno oz. znanstveno-raziskovalno delovanje na enem od naslednjih področij:

 • digitalne kompetence,
 • zdravje in dobro počutje,
 • trajnostni razvoj (ki zajema okoljski, gospodarski in družbeni vidik)  in
 • kompetence podjetnosti (vključnos finančno pismenostjo).

Dodatni kriteriji:

 • izkušnje z izvajanjem izobraževanja na osnovnošolski, srednješolsk,i višješolski ali visokošolski ravni v zadnjih petih letih;
 • aktivno delovanje na izbranem področju skupnih ciljev v času povabila; znanstveni naziv (magisterij znanosti ali doktorat znanosti);
 • pridobljen naziv svetovalec ali svetnik v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanjuv  nazive;
 • druge strokovne reference z izbranega področja skupnih ciljev.

Izbrani bodo do 4 strokovnjaki s posameznega področja, na predlog javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov.

V primeru prijave večjega števila kandidatov, bo imel prednost kandidat, ki bo izpolnjeval več dodatnih kriterijev. če bo več kandidatov (kot bo izbranih) izpolnjevalo osnovne in dodatne kriterije in merila se bo kandidate žrebalo. To pravilo velja za vse tri komisije. Po opravljenem pregledu in oceni prijav pripravi imenovana izbirna komisija obrazložitev izbire, ki ne bo javna.

3. VSEBINA IN OBLIKA PRIJAVE

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

Rok za predložitev prijav je podaljšan do vključno 10. 10. 2022. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov: ; do vključno 10. 10. 2022. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge bodo pisno pozvani k dopolnitvi.

4. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Odpiranje prijav se bo izvedlo v 5-ih dneh po izteku roka za prijavo in ne bo javno. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 8-ih dneh po odprtju prijav s sklepom. Za opravljanje nalog člana bo Zavod RS za šolstvo sklenil ustrezno pogodbo.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri dr. Branku Slivarju, na tel.: 01/3005194 ali na elektronskem naslovu