Do vključujočih skupnosti prek socialnega, čustvenega in medkulturnega učenja: projekt ROKA v ROKI

PDF članek

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/3/14-29

Povzetek

Socialne, čustvene in medkulturne (SEM) kompetence so nujni pogoj za celostni razvoj tako učenk kot tudi strokovnih delavk v vzgoji in izobraževanju. Kljub temu da je pomen omenjenih kompetenc prepoznan tako v teoriji kot v praksi, še vedno nima vidnejšega in jasno opredeljenega mesta na sistemski ravni. V prispevku predstavljamo, kako smo SEM kompetence raziskovali in podpirali v mednarodnem sodelovanju v okviru projekta ROKA v ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost. Cilj projekta je bil izgradnja vključujočih skupnosti na ravni razredov in šole. Med trajanjem projekta so nastala orodja (merski pripomočki, program, smernice), ki so šolam lahko v pomoč pri podpori spodbudne in vključujoče razredne ter šolske klime. Poleg ugotovitev projekta v prispevku predstavljamo oba programa ROKA v ROKI (program, namenjen učenkam, in program, namenjen strokovnim delavkam) ter smernice za vključevanje SEM učenja na sistemsko raven s poudarkom na kontekstu Slovenije.

Abstract

Achieving Inclusive Communities through Social-Emotional and Intercultural Learning: The HAND in HAND Project

Social-emotional and intercultural (SEI) competencies are a prerequisite for the holistic development of pupils and of the professional staff in education. Even though the importance of the above-mentioned competencies has been recognised in theory and in practice, they still lack a more prominent and clearly defined place at the systemic level. The paper presents how SEI competencies were examined and supported through international cooperation under the project HAND in HAND: Social and Emotional Skills for a Non-Discriminatory and Inclusive Community. The project aimed to build inclusive communities at the class and school level. Tools (measuring instruments, programme, guidelines) were created during the project that could aid schools in supporting a stimulating and inclusive class and school climate. In addition to the project findings, the paper presents both HAND in HAND projects (the programme intended for pupils and the programme intended for the professional staff), and guidelines for integrating SEI learning at the systemic level, focusing on the context of Slovenia.