Za celostni razvoj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V organizaciji Zavoda RS za šolstvo je v Portorožu danes potekalo 32. Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z naslovom Spremembe kot sile celostnega razvoja k boljši individualizaciji pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

Uvodoma je zbrane nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, ki je izpostavil, da smo kljub epidemiji na razvojnem delu uspeli prenoviti del učnih načrtov za program z nižjim izobrazbenim standardom, da je bil na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje potrjen vzgojni program, ki smo ga predhodno usklajevali s številnimi deležniki, da imamo pripravljena izhodišča v zvezi z individualiziranim programom in realizacijo individualiziranega programa. “Na sistemskem delu se pripravljajo izvedbeni akti in potrebno bo tudi vsebinsko delo v zvezi z zgodnjo obravnavo otrok, kjer je potrebno urediti še podzakonske akte. Z delom je končala tudi ekspertna skupina za pripravo predlogov sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, o čemer boste danes še govorili,” je dejal in dodal, da ostajajo odprta vprašanja v zvezi z zagotavljanjem dodatne strokovne pomoči, v zvezi izvajanjem mobilne storitve in strokovnih centrov, “pa vendar mislim, da napredujemo, včasih z občutkom, da gredo stvari prepočasi naprej, vendar se vsi zavedamo, da je znotraj tega področja potrebno iskati rešitve in konsenze, poleg tega, da imamo na šolskem področju vedno večjo kadrovsko krizo”. Verjamem, da boste danes odprli še dodatna vprašanja na področju izvedbenega nivoja in da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali vsi deležniki, ki se trudimo za boljše rešitve na tem področju, je dejal ob koncu ter vsem zaželel uspešno delo.

Damir Orehovec, državni sekretar na MIZŠ je poudaril, da je sodelovanje in diskusija s praktiki, tudi z zdravstveno stroko pomembna. Na ministrstvu zavzemamo stališče, da je problematiko potrebno urejevati celostno tudi z Ministrstvom za zdravje,  saj bo prišlo do kar nekaj sprememb, ki jih je potrebno medresorsko usklajevati. Vse je pozval, da se vključujejo v razpravo s predlogi za najboljše rešitve.

Dr. Logaj se je v uvodnem predavanju osredotočil na šolski prostor, vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji v povezavi s šolsko politiko in družbenimi spremembami in trendi, ki ob tehnološkem napredku poudarja premik od standardov znanja k obvladovanju mehkih in prečnih veščin, znanj in spretnosti z obvladovanjem ključnih kompetenc ter strategijo o vseživljenjskem učenju. Podaril je, da vsi skupaj tvorimo vrednotni sistem v družbi, zato se moramo vprašati kakšnega učenca si želimo, kakšnega državljana bomo potrebovali?  Ob tem se je dotaknil tudi obremenitve otrok in mladostnikov, ki mora biti s pobudami za vedno večje število predmetov v šolah, tudi v našem razmisleku. Ob koncu je napovedal srečanje z direktorji zavodov, kjer bo tekla diskusija o vsebinah, ki ravnatelje zanima, da bi tako našli skupne rešitve.

V nadaljevanju posveta sta Petra Košnik iz ZRSŠ in Marjeta Šmid iz Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka predstavili izsledke analize individualiziranih programov ter skrb za socialno vključevanje in razvijanje samostojnosti pri otrocih s posebnimi potrebami, dr. Darja Plavčak iz ZRSŠ pa je predstavila učinkovito komunikacijo s starši otrok s posebnimi potrebami in poudarila, da je skupaj s starši potrebno najti vire rešitev, da bi tako omogočili najboljši možen razvoj napredka otroka ali mladostnika.  

Suzana Krajnc Joldić iz CIRIUS Kamnik je predstavila elektronski individualiziran program za zagotavljanje multidisciplinarnega pristopa, elektronsko aplikacijo v pomoč strokovnim delavcem. V centru CIRIUS Kamnik so aplikacijo zasnovali z namenom, da bi tako sledili razvijanju celostnega razvoja otroka v sodelovanju tako z otrokom kot starši. Povedala je, da jih je pri razvijanju aplikacije vodila dolgoletna praksa ter strokovni premislek v skladu z zakonskimi določili. Dodala je, da so aplikacijo začeli razvijati leta 2008 in jo z leti nadgrajevali in sledili enostavni in širši uporabi, da bi tako povečali aktivnost, aktivno vlogo otroka in njegovo motivacijo.

Mag. Cvetka Bizjak iz ZRSŠ je udeležencem predstavila psihološke in duševne procese s praktičnimi primeri ter strategijami spoprijemanja s »težkimi čustvi« za krepitev nadzora in razuma nad čustvenimi dogajanji v človeku.

V nadaljevanju je Petra Košnik predstavila temeljne značilnosti prenove Vzgojnega programa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, mag. Renata Zupanc Grom je predstavila prenovljene učne načrte v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Po odmoru pa je dr. Natalija Vovk Ornik, vodja Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na ZRSŠ predstavila ključne poudarke in potrebe za spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami z diskusijo.