Funkcija šolske knjižnice pri načrtovanju medpredmetnega pouka za maturitetni tečaj na Gimnaziji Moste

PDF članek

Izvleček

V članku je predstavljeno načrtovanje in izvedba medpredmetne povezave knjižnica – sociologija ob uporabi spletnega portala dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije) in sistema COBISS+ pri dijakih maturitetnega tečaja. Povezovanje informacijskega znanja s sociologijo in drugimi predmetnimi področji omogoča ustvarjalno in samostojno delo dijakov, ki se izkaže tudi v končnem izdelku. Poznavanje prednosti oziroma pomanjkljivosti različnih informacijskih virov omogoča kritičnost in celostno znanje o pomenu sociologije. Uporaba knjižničnega informacijskega znanja pri dijakih maturitetnega tečaja pri sociologiji je pokazala, da tečajniki znajo izbrati in analizirati informacije, preveriti njihovo verodostojnost ter interpretirati novo pridobljena znanja. Dijaki z medpredmetnim povezovanjem aktivno pridobivajo kakovostno področno znanje in hkrati splošnejše znanje za vse življenje.

Abstract

The Role of the School Library in Planning Cross-curricular Classes for the Matura Course at the Grammar School Moste

The article presents the planning and implementation of the cross-curricular connection between the library and Sociology, using the portal dLib.si (Digital Library of Slovenia) and COBISS+, with students participating in the Matura course. Connecting information knowledge with Sociology and other subjects supports students’ creative and independent work, reflected in the final product. The skill to recognize the benefits and weaknesses of various information sources provides them with a critical and integrated knowledge of sociology. By applying library information knowledge, students participating in the Sociology Matura Course showed that they can select and analyse information, verify their validity and interpret the newly acquired knowledge. Cross-curricular connections allow students to actively gain quality knowledge in a certain field as well as the general knowledge that they can then apply in their lives.