Otroci s posebnimi potrebami na enem mestu

Otroci s posebnimi potrebami so po – 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI)

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci s prepoznanimi več primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami (na primer otrok je opredeljen kot otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in dolgotrajno bolan)).

Po 36. členu ZUOPP-1 vzgojno-izobraževalni zavod za otroka s posebnimi potrebami, na podlagi izdane odločbe o usmeritvi, izdela individualizirani program (IP), v katerem opredeli organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovno razporeditev pouka ter zagotovi dodatno strokovno pomoč. Učitelji, ki otroka poučujejo so člani strokovne skupine, kar pomeni, da sodelujejo pri načrtovanju IP, dobro poznajo vzgojno izobraževalne potrebe otroka s posebnimi potrebami in dobro poznajo vsebino IP.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učna pomoč in svetovalna storitev. Pomoč se lahko učencu nudi individualno v oddelku ali izven oddelka oziroma v skupini.

Kontakt: , in

Več o področni skupini »

Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Več »

Koledar

Več »

Spletna skupnost

Vabljeni k ogledu spletne učilnice Delo z otroki s posebnimi potrebami s strokovnimi predavanji, usmeritvami, priporočili ter primeri dobrih praks

Delo z otroki s posebnimi potrebami

Razvojne naloge


Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave