Treba je delovati po načelu največje koristi za otroka: intervju z Nives Zore in mag. Renato Zupanc Grom

PDF članek

Izvleček

Prehod iz vrtca v šolo zahteva povezovanje na več nivojih: povezovanje vrtca in šole kot institucij, povezovanje strokovnih delavcev, povezovanje pedagoških pristopov in nenazadnje povezovanje kurikularnih izhodišč vrtca in šole. V zadnjih letih so potrebe po učinkovitem povezovanju še večje, na kar opozarjata tudi vodji oddelkov za predšolsko vzgojo in osnovno šolo na Zavodu RS za šolstvo, ki na osnovi dolgoletnih izkušenj in poznavanja zakonodajnih in strokovnih izhodišč usmerjata svetovalce, učitelje in ravnatelje k ureditvi področja prehoda. Izpostavljena področja se nanašajo na spodbudno učno okolje, diferenciacijo, individualizacijo in personalizacijo, na formativno spremljanje otroka, kakor tudi na potrebne sistematične spremembe v praksi in na sistemski ravni. Svoje poglede in izkušnje sta delili v intervjuju.

Abstract

Importance of Acting in Child‘s Best Interest

The transition from kindergarten to school requires integration at several levels: integration of kindergarten and school as institutions, integration of professionals, integration of pedagogical approaches and, last but not least, integration of kindergarten and school curriculum. The need for effective integration has recently been acknowledged by the heads of early childhood education and primary school departments at the National Education Institute of the Republic of Slovenia. They have been guiding counsellors, teachers and headteachers on how to regulate the area of transition, based on their long experience and knowledge of the legislative and professional bases. The highlighted areas relate to a stimulating learning environment, differentiation, individualisation and personalisation, formative monitoring of the child, and the necessary systematic changes in practice and at the system level. The interviewees discuss their perspectives and experiences.