Sodelovanje v projektu OBJEM


Izvleček

Sodelovanje v projektih je lahko izziv ali pa breme. Živimo v času, ko se je zaradi nenehnih sprememb treba ves čas izobraževati in skrbeti za profesionalni razvoj. Le-to lahko vsak posameznik uresničuje tudi s sodelovanjem v projektu. Sodelovanje v projektu OBJEM mi je vse to omogočilo. V prispevku predstavljam pomen uvajanja gradnikov za razvijanje bralne pismenosti v vrtcu ter pomen stalnega izobraževanja za profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Z nekaj primeri iz praske bom podkrepila prepletanje jezika s preostalimi področji kurikuluma ter pomen vključevanja otrok v načrtovanje in samo izvedbo dejavnosti.

Abstract

Participating in OBJEM Project

Participation in projects can be challenging or exhausting. In the age of constant change, it is necessary to continue learning and growing professionally. Every individual can do it by participating in a project. In my case, participating in the OBJEM project was a turning stone. This paper demonstrates the importance of introducing the building blocks for developing reading literacy in kindergarten and the value of continuing education for the professional development of practitioners. I will use some examples from practice to support the interplay of language with the rest of the curriculum and the importance of involving children in the planning and implementation of the activities.