Pouk slovenščine na daljavo v osnovni šoli: primer obravnave lutkovne uprizoritve Romeo in Julija po dramski predlogi Williama Shakespearja

PDF članek

Izvleček

V prispevku najprej povzamemo osnovna didaktična priporočila za pouk na daljavo pri slovenščini s poudarkom na dejavnostih branja, pisanja, pogovarjanja in govornega nastopanja ter poslušanja (z gledanjem). Nato predstavimo primer obravnave lutkovne uprizoritve dramskega besedila Romeo in Julija avtorja Williama Shakespearja pri pouku na daljavo v 9. razredu osnovne šole z vključevanjem sodobne tehnologije (tj. z uporabo računalnika, videokonferenčnih orodij, spletnih vsebin ipd.). Prikažemo, kako lahko učence in učenke ob upoštevanju operativnih ciljev in standardov znanja iz Učnega načrta Slovenščina spodbujamo, da svoje poznavanje dramskega besedila Romeo in Julija (po odlomkih) nadgradijo in poglobijo še z ogledom lutkovne uprizoritve na spletu ter po kriterijih uspešnosti ovrednotijo svoj učni dosežek.

Abstract

Slovenian Language Lessons at a Distance in Primary School: Example of Discussing the ‘Romeo and Juliet’ Puppet Show based on the Play by William Shakespeare

The article begins by summing up the basic didactic recommendations for Slovenian Language lessons at a distance, focusing on the activities of reading, writing, discussing, oral presentation, and listening (while watching). Afterwards, it presents an example of discussing the staging of the dramatic text by William Shakespeare Romeo and Juliet as a puppet show during distance lessons in the 9th grade of primary school by incorporating modern technology (i.e. using the computer, video conferencing tools, online contents, etc.). It demonstrates how pupils can be encouraged, while taking into account the objectives and target knowledge of the Slovenian Language Curriculum, to build on their knowledge of the dramatic text Romeo and Juliet (by excerpts), to deepen it further by watching its staging as a puppet show online, and to assess their learning achievement according to the performance criteria.