Fotografija, razglednica, politična karikatura in plakat kot zgodovinski vir

Izvleček Psihološki, pedagoški in didaktični motivi učitelju narekujejo tudi, da skuša otrokom približati zgodovinsko snov iz prve roke. Ena najbolj…

Neevropska zgodovina v osnovni šoli

Izvleček Neevropska zgodovina je bila kljub njeni pomembnosti pri razumevanju zgodovine nasploh v preteklosti v osnovnih šolah slabo obravnavana. Od…

Sekundarni pisni viri pri obravnavi izbirne teme stičišča kultur v drugem letniku gimnazije

Izvleček O sekundarnih pisnih virih govorimo, kadar ni neposrednega stika med avtorjem vira in dogodki ali stanji, marveč je med…

Slikarska, kiparska in arhitekturna dela kot vir za pouk zgodovine

https://doi.org/10.59132/zvs/2017/1/30-35 Izvleček Med različnimi zgodovinskimi viri je uporabnost slikovnega gradiva še posebej široka. Slikovno gradivo lahko koristimo v vseh etapah…

Nacionalno preverjanje znanja pri predmetu zgodovina

Izvleček Prispevek obravnava nacionalno preverjanje znanja ob koncu 9. razreda pri predmetu zgodovina. Učenci so se v preizkusih pri zgodovini…

Literatura kot zgodovinski vir

https://doi.org/10.59132/zvs/2016/1-2/71-73 Povzetek Zgodovinska znanost temelji na zgodovinskih virih, na njihovem kritičnem pretresu, primerjanju, ugotavljanju zanesljivosti in njihovem sintetiziranju. Prav zaradi…