Fotografija, razglednica, politična karikatura in plakat kot zgodovinski vir

PDF članek

Izvleček

Psihološki, pedagoški in didaktični motivi učitelju narekujejo tudi, da skuša otrokom približati zgodovinsko snov iz prve roke. Ena najbolj uspešnih metod je delo z zgodovinskimi viri. Zgodovinski viri dajejo pravo materialno podlago za resnično razumevanje zgodovinskih dejstev in pojavov. Zgodovinski viri pa ne širijo že v učbenikih dane zgodovinske sinteze, ampak jih tudi poglobijo, zaradi česar postane učencem gradivo razumljivejše, pouk zgodovine pa bolj življenjski. Avtor se je v članku omejil na prikaz fotografije, razglednice, karikature in plakata kot zgodovinskega vira.

Abstract

Photograph, Postcard, Political Caricature and Poster as Historical Source

Psychological, pedagogical and didactic motives urge a teacher to try to bring historical subject matter closer to the children, first-hand. One of the most successful methods is working with historical sources. Historical sources provide a true material basis for a genuine understanding of historical facts and phenomena. Historical sources not only broaden the historical synthesis given in textbooks, but deepen it as well, making the material more understandable to pupils and history lessons more true to life. In this article the author focused on presenting a photograph, postcard, caricature and poster as a historical source.