Vrtenje vetrnice NA-MA POTI v šolskem letu 2020/2021

Iztekajoče šolsko leto je v osnovnih in srednjih šolah ponovno zaznamovalo izobraževanje na daljavo ter nujno varstvo ali delno zaprtje vrtcev, a vse to ni ustavilo vrtenja vetrnice projekta NA-MA POTI. Delo v projektu smo prilagodili, izkušnje preteklega šolskega leta 2019/2020 smo nam bile v veliko pomoč.

Vzgojitelji in učitelji na razvojnih in implementacijskih VIZ-ih so v šolskem letu 2020/2021 izvedli več kot 450 primerov dejavnosti z otroki/učenci/dijaki, ki podpirajo razvoj naravoslovne, matematične in finančne pismenosti. Pri dejavnostih so se vzgojitelji in učitelji osredotočali na razvijanje procesnih znanj skozi različne vsebine. Implementacijski VIZ-i so dejavnosti preizkušali (zapisali so več kot 200 povratnih informacij) ali pa so razvili in zapisali njihove lastne primere. Vsi primeri so oddani v spletni učilnici projekta.

Člani (predstavniki fakultet, vzgojitelji, učitelji, svetovalci ZRSŠ) razvojnega tima za naravoslovno in matematično pismenost so nadaljevali z vsebinskim delom na gradnikih z opisniki. V obeh timih je bilo delo usmerjeno tudi v pripravo primerov dejavnosti za razvoj posamezne pismenosti, pregledovanju oddanih primerov ter podajanju povratnih informacij avtorjem primerov. Pripravili so različna izobraževanja, ki so bila izvedena na daljavo. Posebna pozornost je bila namenjena razvijanju finančne pismenosti in izvedbi medpredmetnih primerov, ki podpirajo razvoj več pismenosti hkrati.

delovnih timih za kritično mišljenje, odnos do naravoslovja in matematike ter reševanje avtentičnih primerov so pripravili izobraževanja, ki so jih izvedli na različne načine: na daljavo, i-urice in samostojno izobraževanje v spletni učilnici (Webinar). Razvijali so primere dejavnosti v podporo naravoslovni in matematični pismenosti s poudarkom na vključevanju kritičnega mišljenja, učne motivacije in zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami. Vsi timi so poglobljeno pripravljali gradiva, ki jih bomo izdali ob zaključku projekta in bodo dosegljiva širši javnosti.

Člani delovnega tima sodelovanje in timsko delo so svoje delo nadaljevali na dveh ključnih področjih. Prilagodili so protokole za medsebojne hospitacije, ki potekajo na daljavo (preko videokonference) ter pripravili protokol in opomnik za pripravo izvedbenega kurikula za naravoslovno in matematično pismenost na ravni VIZ.

Vse zgoraj opisane dejavnosti so bile izvedene v okviru številnih delovnih srečanj. V iztekajočem šolskem letu 2020/2021 je bilo tako izvedenih 26 različnih usposabljanj, izobraževanj in delovnih srečanj za vodje in člane projektnih timov razvojnih in implementacijskih VIZ ter za ravnatelje. Izpeljanih je bilo tudi 75 delovnih srečanj različnih skupin: razvojni, delovni, strateški timi in delovna srečanja ožjega tima na ZRSŠ, ki usklajuje delovanje projekta. Poleg tega je bilo izpeljanih tudi 35 skrbniških srečanj in 29 srečanj v okviru mreženj v območnih enotah ZRSŠ. Na mnogih delovnih srečanjih se srečujejo tudi člani projektnih timov na vseh sodelujočih VIZ-ih in fakultetah.

Poleg naštetega je bilo opravljeno še veliko drugega dela, kjer so sodelovali vsi vpeti v projekt. Vstopamo v zadnje obdobje izvajanja projekta, kjer se bomo nadgrajevali in povezovali pridobljena znanja, vse z namenom, da razvijamo naravoslovno, matematično in finančno pismenost s poudarkom na kritičnem mišljenju, reševanju problemov in učni motivaciji pri otrocih v vrtcih, učencih v osnovnih šolah in dijakih v srednjih šolah.