Vetrnica projekta NA-MA POTI se vrti


Kaj je v šolskem letu 2019/2020 poganjalo vetrnico projekta NA-MA POTI?

Vzgojitelji in učitelji na razvojnih VIZ so v šolskem letu 2019/20 prispevali prek 370 zapisov dejavnosti. Od tega je nekaj več kot 200 primerov, ki podpirajo 1. in 2. gradnik naravoslovne pismenosti. Razvijali so dejavnosti, ki so bile usmerjene v naravoslovno znanstveno razlaganje (naravoslovnih) pojavov (1. gradnik) in v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje naravoslovno-znanstvenega raziskovanja, interpretiranje podatkov in dokazov (2. gradnik). Nastalo je tudi več kot 160 zapisov dejavnosti vzgojiteljev in učiteljev, ki podpirajo 1. in 2. gradnik matematične pismenosti. Dejavnosti so se osredotočale na matematično mišljenje, razumevanje in uporabo matematičnih pojmov, postopkov ter strategij in sporočanje kot osnovo matematične pismenosti (1. gradnik) in na reševanje problemov v raznolikih kontekstih (osebni, družbeni, strokovni, znanstveni), ki omogočajo matematično obravnavo (2. gradnik). Pri dejavnostih so se vzgojitelji in učitelji osredotočali na razvijanje procesnih znanj pri različnih vsebinah.

Implementacijski VIZ so dejavnosti preizkušali ali pa so razvili in zapisali njihove lastne primere; skupaj je nastalo okoli 700 oddanih zapisov.

Člani (predstavniki fakultet, vzgojitelji, učitelji, svetovalci ZRSŠ) razvojnega tima za naravoslovno pismenost so pripravljali 3. gradnik odnos do naravoslovja ter reprezentativne primere dejavnosti. Razvojni tim za matematično pismenost je svoje delo usmeril v razvoj finančne pismenosti. V obeh timih je bilo delo usmerjeno tudi v pripravo primerov dejavnosti za razvoj posamezne pismenosti, pregledovanju oddanih primerov ter podajanju povratnih informacij avtorjem primerov.

Člani delovnega tima sodelovalno timsko delo so nadgradili protokole za medsebojne hospitacije in dopolnili instrumentarije za samorefleksijo vodij in članov projektnih timov. Projektni timi razvojnih in implementacisjkih VIZ so naprošeni, da na delovnih srečanjih protokole uporabijo in preizkusijo. Še posebej nas veseli, ko nam VIZ-i sporočajo, da so protokole uporabili tudi v drugih sredinah na VIZ: v aktivih, drugih delovnih skupinah, ki delujejo na šolah in vrtcih oz. celotnem kolektivu.

V zadnjem obdobju je delovni tim usmeril svoje razvojno delo v pripravo izvedbenega kurikula za naravoslovno in matematično pismenost na ravni VIZ in protokola koraki za pripravo izvedbenega kurikula.

V delovnem timu za kritično mišljenje so pogledali, kako so miselni procesi in veščine kritičnega mišljenja umeščeni v zapise opisnikov 1. in 2. gradnika obeh pismenosti. Razvijali so primere dejavnosti v podporo 1. in 2. gradniku naravoslovne in matematične pismenosti s poudarkom na razvijanju kritičnega mišljenja.

V delovnem timu za odnos do naravoslovja in matematike so k primerom dejavnosti v podporo razvoja 1. in 2. gradnika premišljeno vključevali Izhodišča za razvoj učne motivacije.

V delovnem timu za reševanje avtentičnih primerov so zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami vključevali v pripravo primerov dejavnosti za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti. Pregledovali so oddane primere zapisanih dejavnosti z vidika reševanja avtentičnih problemov in uporabe digitalnih tehnologij.

Vse zgoraj opisane dejavnosti so bile izvedene v okviru številnih delovnih srečanj. V iztekajočem šolskem letu 2019/20 je bilo tako izvedenih 23 različnih usposabljanj, izobraževanj in delovnih srečanj za vodje in člane projektnih timov razvojnih in implementacijskih VIZ. Izpeljanih je bilo tudi 63 delovnih srečanj različnih skupin: razvojni, delovni, strateški timi, skrbniška srečanja in delovna srečanja ožjega tima na ZRSŠ, ki usklajuje delovanje projekta. Na delovnih srečanjih se srečujete tudi člani projektnih timov na vseh sodelujočih VIZ in fakultetah.

Veter še vedno poganja modro vetrnico projekta NA-MA POTI tudi v teh malo drugačnih časih. Naj zaključimo s pesmijo z naslovom Vetrnica, avtorja Daneta Zajca, in si zaželimo, da bo vetrnica projekta NA-MA POTI ravno prav velika in delala “vihar” v slovenskem šolskem prostoru.

V tistih starih, starih časih,
ko si majhen bil,
z vetrnico si se včasih
čez dvorišče pripodil.
Z vetrnico ravno pravšnjo,
da je delala vihar.
Zdaj se ne dobi več takšne
za noben denar.