NA-MA POTI

Projekt NA-MA POTI
ZRSS Barvni ležeči logo

Cilj projekta je NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Dejavnosti v projektu

V projektu bomo analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ). Na osnovi z opisniki opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti bomo razvili in preizkusili didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno bomo vključevali in uporabljali IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje ter logično in algoritmično mišljenje. Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševali odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih bomo izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Ugotovljeni problemi in izzivi

Ugotovljeni problemi in izzivi, ki se ugotavljajo po:

 • sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega področja z drugimi področji;
 • soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu;
 • sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi;
 • premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju;
 • ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih didaktičnih pristopov za dvig motivacije;
 • sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke učencev.

Pričakovani rezultati

 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakserazvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti;
 • razviti in pripravljeni vertikalni izvedbeni kurikuli VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja;
 • metodologija in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti;
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka naravoslovne in matematične pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku kompetenc;
 • priporočilo za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali;
 • vzpostavljeno sodelovalno timsko delo v VIZ;
 • oblikovane regijske mreže VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks.

Gradiva

Gradiva, ki so nastala v projektu NA-MA POTI najdete v Digitalni bralnici ZRSŠ. Znanstvena monografija, ki je nastala v sodelovanju z UL PEF, je dosegljiva tukaj.    

O sodelovanju v projektu so povedali:

Konzorcijski partnerji

V projektu sodeluje poleg Zavoda RS za šolstvo še 7 fakultet in 97 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega 33 razvojnih in 64 implementacijskih.

Organizacija projekta

V projektu delujejo strateški tim, razvojni tim in delovni timi, v katerih sodelujejo predstavniki Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), fakultet, ravnatelji ter strokovni delavci VIZ.

Strateški timpredstavniki ZRSŠ
predstavniki fakultet
predstavniki VIZ – ravnatelji razvojnih VIZ,
Razvojni timpredstavniki ZRSŠ
predstavniki fakultet
predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.
Delovni timipredstavniki fakultet
predstavniki ZRSŠ
predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ

Partnerji projekta

 • Zavod RS za šolstvo (poslovodeči konzorcijski partner);
 • Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko;
 • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta Maribor, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor;
 • Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
 • Vrtci: JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje, Kranjski vrtci, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja in vrtec Polhek – Stari trg pri Ložu, Osnovna šola Kerenčičevih Pesnica, vrtec Pesnica, Osnovna šola Orehek Kranj, vrtec, OŠ Franja Goloba Prevalje, Enota vrtec Krojaček Hlaček, OŠ Prebold, Vrtec Prebold, OŠ Sodražica, vzgojno varstveni oddelek, Otroški vrtec Ajdovščina, Vrtci občine Moravske Toplice, Vrtec Brusnice, Vrtec Črnuče, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, Vrtec Murska Sobota, Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki, Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče, Vrtec pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Vrtec pri OŠ Voličina, Vrtec Tezno Maribor, VVZ Slovenj Gradec;
 • Osnovne šole: Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika, Osnovna šola Antona Ukmarja Koper, Osnovna šola Brinje Grosuplje, Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Osnovna šola Cerkno, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper, Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče, Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna, OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, OŠ Bojana Ilicha Maribor, OŠ Borcev za severno meja Maribor, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Draga Bajca Vipava, OŠ Dušana Flisa Hoče, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Franja Goloba Prevalje, OŠ Griže, OŠ Gustava Šiliha Laporje, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Jarenina, OŠ Kapela, OŠ Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, OŠ Kobilje, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Naklo, OŠ Polzela, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ Sladki Vrh, OŠ Središče ob Dravi, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Turnišče, OŠ Vide Pregarc, OŠ Voličina;
 • Srednje šole: Biotehniški center Naklo, Dvojezična srednja šola Lendava, EGSŠ Radovljica, Ekonomska šola Murska Sobota, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj, Gimnazija Ledina, Gimnazija Nova Gorica, Gimnazija Poljane, Gimnazija Šentvid Ljubljana, Gimnazija Vič, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (elektro in pomorska šola), Ginnasio Antonio Sema Pirano – Gimnazija Antonio Sema Piran, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, I. gimnazija v Celju, II. gimnazija Maribor, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper (ekonomska gimnazija), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (zdravstvena nega), Srednja šola Domžale, Srednja šola Izola (zdravstvena nega), Srednja šola Jesenice, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja tehniška šola Koper, Srednja šola za trženje in dizajn Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Srednja šola za oblikovanje Maribor, ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, ŠC Nova Gorica- Gimnazija in zdravstvena šola, ŠC Ravne na Koroškem, Škofijska gimnazija Vipava, Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije. Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šolski center Postojna (gimnazija), Šolski center Šentjur, Šolski center Velenje, Šolski center Velenje, strojna šola.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 3.442.502,93 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Purpose of the project Na-Ma-Poti

NA-MA POTI – SCIENTIFIC AND MATHEMATICAL LITERACY: THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AND PROBLEM-SOLVING

The main purpose of the national project is to develop and test pedagogical approaches and strategies for Scientific and Mathematical Literacy with promoting Critical Thinking and Problem-Solving and efficient use of ICT. It focuses on comprehensive and sustainable vertical and horizontal development of scientific, mathematical and other literacy (financial, digital, reading, media, etc.) of pupils/students from kindergartens, primary and secondary schools.

Main goals of the project are:

 • evolving and implementing pedagogical/didactic approaches and strategies (models) for developing scientific, mathematical and other literacy (financial, digital, media, reading, etc.) with the active participation of pupils;
 • equipping and supporting teachers to implement critical thinking and interdisciplinary solving of complex authentic problems by using ICT, gamification and programming through cross-curricular cooperation;
 • creating opportunities to develop students’ positive attitude to science and mathematics in a supportive environment (for students, teachers, heads of schools);
 • fostering teamwork of practitioners and experts at all education levels (kindergartens, schools, etc.) in development and implementation.

RESEARCH INFORMATION:

 • proven examples of good practices, developed didactic approaches and pedagogical strategies for developing scientific and mathematical literacy, that contribute to the development of critical thinking and problem-solving;
 • vertical (and horizontal) executive curricula for developing scientific and mathematical literacy within a single kindergarten or school;
 • methodology and instruments for monitoring, measuring and evaluating pupils’ progress in scientific and mathematical literacy.

TEACHER INFORMATION

Development of supportive environments for kindergartens, schools, teachers, head teachers, students with:

 • implementing team/study groups for teachers and head teachers and making a stronger connection between collaborative approaches for learning;
 • supporting and encouraging teachers to reflect and practice;
 • stimulating professional learning communities including teachers and head teachers of all levels of pre-university education in regional work sessions in which colleagues support colleagues.

Duration of the project: November 4th 2016 – October 31st 2022

Consortiums of partners (all types of major stakeholders in formal general education):

 • National Education Institute Slovenia – project management;
 • Educational institutions (98): 21 kindergartens, 39 elementary schools, 38 secondary schools (development and implementation kindergartens and schools);
 • University of Ljubljana: Faculty of Education Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Faculty of Mathematics and Physics, Faculty of Electrical Engineering;
 • University of Primorska: Faculty of Education Koper;
 • University of Maribor: Faculty of Education Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics.

Email: