Izid novih številk strokovnih revij iz založbe ZRSŠ

Oznanjamo izid novih številk strokovnih revij, ki so namenjene učiteljicam in učiteljem, svetovalnim ter ostalim strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih:

Šolsko svetovalno delo (3/2023)

Posodobitev programskih smernic za svetovalno delo je aktualna in odgovorna naloga ekspertne skupine, ki ob posodabljanju vsebin želi vzpostaviti konstruktiven dialog z akademiki, svetovalnimi delavci v praksi in drugimi udeleženci v vzgoji in izobraževanju. Celotno številko smo posvetili tej tematiki; analiziramo vpliv kompleksnih družbenih sprememb na blagostanje in zdravje najstnikov, ob tem navajamo raznolike kazalnike poslabšanja počutja in funkcioniranja najstnikov, kar se odraža v obsegu in kompleksnosti svetovalnega dela. Predstavljamo slovenski vprašalnik odnosne kompetence šolskih svetovalnih delavcev; gre za pripomoček za spremljanje profesionalnega razvoja svetovalne prakse, s pomočjo katerega predstavimo način vrednotenja, prikaza in razlage rezultatov s konkretnim primerom. Pišemo o pomenu razvojne vloge svetovalne službe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v kontekstu posodobitve programskih smernic ter objavljamo intervju s snovalko programskih smernic iz leta 1999, Gabi Čačinovič Vogrinčič, ki poudarja pomen razvojno-preventivnega dela, predvsem pa je treba pri svetovalnem delu izhajati iz otrok.

Spletna knjigarna ZRSŠ: Šolsko svetovalno delo (3/2023)


Razredni pouk (2/2023)

Tokratna številka revije Razredni pouk je posvečena razvoju bralne pismenosti na razredni stopnji. Vsebinsko raznoliki prispevki omogočajo vpogled v različne razsežnosti bralne pismenosti. Nekatere rezultate projekta OBJEM, ki je potekal v letih 2016–2022, predstavljamo v rubriki Strokovna izhodišča; projekt je omogočil drugačen vpogled v bralno pismenost, s tem pa tudi njen razvoj. Pišemo o opismenjevanju, prestavljamo rezultate raziskava PIRLS 2021, argumentiramo pomembnost ustreznega besedišča učencev, osvetljujemo pomen multimodalnosti ob predstavljenem modelu celostnega branja, pišemo o motivaciji in vlogi šolske knjižnice. V prispevkih iz prakse opišemo primer individualiziranega opismenjevanja z različnimi učinkovitimi didaktičnimi pripomočki in prestavljamo dejavno vlogo učenca, pri katerem refleksija o lastnem učenju in tekoča tehnika branja podpirata bralno razumevanje .

Spletna knjigarna ZRSŠ: Razredni pouk (2/2023)


Vzgoja in izobraževanje (6/2023)

Letnik zaključuje vsebinsko in jezikovno bogata ter pestra številka. V prvem članku avtorice obravnavajo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih, še posebej so se posvetile obravnavi ranljivih skupin mladih 14. in 17. letom (priseljenci in begunci, Romi, otroci s posebnimi potrebami in mladostniki s težavami v duševnem zdravju, mladostniki, ki prihajajo iz družin z zelo nizkim socialno-ekonomskim statusom ali izjemno nadarjeni mladostniki).

V tej številki so predstavljena tudi najnovejša spoznanja v povezavi s kognitivnimi vidiki učenja in njihove pedagoške implikacije; obravnavamo glasbeno samopodobo in glasbeno identiteto; predstavljamo spremljanje napredka pri vzpostavljanju učeče se skupnosti v petletnem obdobju, kjer so predstavljeni rezultati, ki se nanašajo na delovanje v timu, in refleksijo na delovanje učeče se skupnosti.

S tokratno številko pa s tremi članki in kolumno zaokrožamo tudi vsebinski sklop vizualnega opismenjevanja, ki smo ga skozi posamezne številke nizali zadnji dve leti.

Spletna knjigarna ZRSŠ: Vzgoja in izobraževanje (6/2023)

Vabljeni k branju!