Nazaj na vrhnjo stran: Slovenci po svetu – Stičišče

Evropske šole

Slovenščina tudi v sistemu Evropske šole

Medvladni šolski sistem Evropske šole s sedežem v Bruslju deluje v 6 državah članicah Evropske unije, vanj je vključenih 13 šol s statusom javnih šol, poleg tega še 20 akreditiranih evropskih šol, vključno z akreditirano evropsko šolo Ljubljana.

Posebnost sistema Evropske šole je pravica otrok do pouka materinščine in drugih predmetov v materinščini na predšolski, primarni in sekundarni stopnji izobraževanja. To je za Slovence, zaposlene v institucijah Evropske unije idr. institucijah, še posebej pomembno, saj imajo njihovi otroci v času bivanja v tujini možnost obiskovanja pouka slovenščine oz. razvijanja sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, prav tako razvajanja kulturne kompetence idr. ključnih kompetenc.

Temeljni cilj programa Evropskih šol je učencem zagotavljati formalno izobrazbo, različne pismenosti, posebej še visoko funkcionalno pismenost v materinščini in tujih jezikih. Šola učencem zagotavlja tudi ohranjanje lastne kulturne identitete, hkrati pa spodbuja medkulturnost, strpnost in večjezičnost, kar predstavlja temelje sobivanja v sodobni družbi.

Predmet slovenščina se v sistemu Evropske šole poučuje tako v predšolskem obdobju kot tudi na primarni in sekundarni stopnji, lahko ima status prvega jezika/materinščine/dominantnega jezika, tretjega jezika/drugega tujega jezika ali dodatnega jezika, iz slovenščine je mogoče opravljati tudi maturo.
V vsaki šoli je več jezikovnih sekcij, v vsaki sekciji se program izvaja v njenem jeziku. Otroci obiskujejo tisto jezikovno sekcijo, ki ustreza njihovemu maternemu jeziku. Slovenska jezikovna sekcija je organizirana na primarni stopnji v Evropski šoli Ljubljana, kar pomeni, da je slovenski jezik učni jezik pri vseh učnih predmetih, slovenščina pa se poučuje tudi kot učni predmet. Za razvoj posameznega učenca so gotovo pomembne vse ključne kompetence, toda zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku ima pri tem izjemno pomembno vlogo.

Skrb Republike Slovenije za pouk slovenščine v sistemu Evropske šole se odraža v pripravi, kontinuiranem posodabljanju in uvajanju učnih načrtov na vseh stopnjah šolanja, pripravi didaktičnih in učnih gradiv za učence in učitelje, strokovnem delu z slovenskimi učitelji in ravnatelji (izobraževanje, svetovanje), nabavi strokovne in didaktične literature ter leposlovja, na sekundarni stopnji pa tudi pripravi učencev na evropsko maturo.

Več informacij o medvladnem šolskem sistemu Evropske šole.