Zgodovinske obletnice v kulturi spominjanja – 2. del

PDF članek

Izvleček

V drugem delu prispevka nadaljujemo z obravnavo kulture spominjanja pri pouku zgodovine. Poudarek je na 30-letnici spominjanja slovenske samostojnosti. V prvem delu članka, ki je objavljen v drugi številki Zgodovine v šoli leta 2021 smo predstavili kratko teorijo kulture spominjanja, analizo učnih načrtov za zgodovino v osnovni in srednji šoli z vidika vključenosti zgodovine slovenske osamosvojitve in nastanka slovenske države. Možnosti sodobnih didaktičnih pristopov obravnave tematike smo predstavili na primeru učnih gradiv s portala www.zbralismopogum.si (video filmi, virtualna razstava, digitalni in interaktivni časovni trak, digitalni delovni zvezki z naslovi Plebiscit, Osamosvojitev, Vojna). Predstavljeno je muzejsko učno delo in zbiranje pričevanj s pomočjo intervjujev.* V drugem delu članka predstavljamo še zgodovinsko terensko delo, projektno učno delo ter spominsko učno uro o plebiscitu v okviru pouka na daljavo. Glavni namen prispevka je pri učencih spodbujati pozitivno identifikacijo z vrednotami slovenski pomladi in samostojne slovenske države.

* Brodnik, V. (2021). Zgodovinske obletnice v kulturi spominjanja – 1. del. Zgodovina v šoli, 2021 (1), str. 2–31.

Abstract

Historical Anniversaries in a Culture of Remembrance

In the second part of the article, we continue discussing the culture of remembrance in history class. We focus on the 30th anniversary of remembering Slovenia’s independence. In the fi rst part of the article, which was published in the second issue of the History in School journal in 2021, we briefly presented the theory of the culture of remembrance and an analysis of history curricula in primary and secondary schools in terms of how much they include the history of Slovenia’s att ainment of independence and the formation of the Slovenian state. We presented the possibilities of using modern didactic approaches to discussing this topic on the example of teaching materials on the web portal www.zbralismopogum.si (videos, a virtual exhibition, a digital and interactive timeline, e-workbooks with the titles “Plebiscite”, “Att ainment of Independence”, “War”). Th e article presents educational work at a museum and collecting fi rst-hand accounts through interviews.* The second part of the article also presents historical fi eldwork, project work, and a remembrance lesson on plebiscite during distance education. The main purpose of the article is to encourage students’ positive identifi cation with the values of the Slovenian Spring and of the independent Republic of Slovenia.

* Brodnik, V. (2021). Historical Anniversaries in a Culture of Remembrance – Part 1. Zgodovina v šoli, 2021 (1), pp. 2–31.