Vodenje razreda po načelih formativnega spremljanja

PDF članek

Študijska srečanja za učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji 2018/19

Izvleček

Živimo v času nenehnih sprememb. Pravijo celo, da so postale spremembe edina stalnica v našem vsakdanu. Tak način življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, samorefleksijo ter iskanje odgovorov na vprašanja, kje sem začel, kje sem in kam želim priti. Enako velja tudi za učitelja pri njegovem profesionalnem udejstvovanju. Samorefleksija o lastnem napredku in načrtovanje profesionalnega razvoja mu omogočata uvajanje sprememb v poučevalno prakso in s tem pozitivne učinke na učenje in dosežke učencev. Ena izmed možnosti za učiteljevo profesionalno rast in dodatno izobraževanje so tudi študijska srečanja, ki jih vsako šolsko leto izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo za učitelje vseh predmetnih področij. Letošnja študijska srečanja za učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji, so potekala v oktobru in novembru 2018, na 30 lokacijah po Sloveniji. Srečanj se je udeležilo čez 2500 učiteljic in učiteljev. Tema letošnjega srečanja oz. rdeča nit je bilo Vodenje razreda po načelih formativnega spremljanja, kjer so bili predstavljeni razmisleki in orodja za uvajanje sprememb. V prispevku je predstavljen povzetek vsebine ter evalvacija izvedbe študijskih srečanj.

Abstract

Class Management Based on Formative Assessment Principles
2018/19 Classroom Teachers Study Meetings

We are living in a world of constant change. Some might even say that change is the only constant in our everyday lives. This way of living requires constant adaptation, self-reflection and searching for answers to questions such as »Where have I begun?«, »Where am I now?« and »Where do I want to be?« The same is true for teachers in their professional activities. Self-reflecting on one’s own progress and planning professional development allow them to implement changes in their teaching, thus positively affecting students’ learning and their achievements. One of the opportunities for teacher’s professional growth and additional education comes in the form of teacher study meetings organised every year by the National Education Institute Slovenia for all classroom teachers. This year’s classroom teachers study meetings took place October through November 2018 at 30 locations across Slovenia and were attended by more than 2500 teachers, both male and female. The main topic was Class Management Based on Formative Assessment Principles introducing the views and tools to implement change. The article includes a summary of the content and an evaluation of the meetings’ execution.