Vključevanje formativnega spremljanja v obravnavo učnega sklopa pri pouku zgodovine

PDF članek

Izvleček

V prispevku je prikazana obravnava učnega sklopa Plemiči in kmetje v srednjem veku s prvinami formativnega spremljanja, bralne učne strategije (primerjalna tabela) in sodelovalnega učenja v parih. Učenci so samostojno v parih iskali zahtevane informacije v učbeniku za svoj del učne snovi, jih zapisali v primerjalno tabelo in drug drugemu poročali o svojih ugotovitvah. Znanje o življenju plemičev in kmetov v srednjem veku so nadgradili z zapisom povzetka na podlagi informacij iz primerjalne tabele ter uporabe dodatnih virov in literature. Povzetek so drug drugemu ovrednotili s pomočjo kriterijev, ki smo jih prej oblikovali skupaj.

Abstract

Incorporating Formative Assessment into a Discussion of a Learning Unit in History Lessons

This paper presents a discussion of the learning unit Nobility and Peasantry in the Middle Ages with elements of formative assessment, reading strategies (comparison table), and cooperative learning in pairs. On their own, in pairs, students looked up the information required for their segment of the learning content in the textbook, wrote it into the comparison table, and reported their findings to one another. They built on their knowledge of the lives of the nobility and peasantry in the Middle Ages by writing an abstract based on the information from the comparison table and by using additional sources and literature. They evaluated one another’s abstract using the criteria we had shaped beforehand.