V učilnice s sodobno slovenščino: rezultati projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku

PDF članek

Izvleček

Rezultati projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku vključujejo obsežne besedilne korpuse s pisnimi in transkribiranimi govorjenimi besedili, ki so bili zgrajeni z namenom, da bi ugotovili, kako v resnici pišemo in govorimo v sodobni slovenščini. Poleg tega so bile izdelane baze podatkov, ki vsebujejo informacije o slovenski leksiki. To sta predvsem Leksikalna baza s pomenskimi, skladenjskimi, kolokacijskimi in drugimi podatki ter slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks, ki vsebuje pregibne oblike za več kot 100.000 slovenskih besed. Razvite so bile tudi nekatere temeljne računalniške tehnologije in baze za potrebe strojne obdelave slovenskega jezika. V prispevku opisujemo predvsem inovativne spletne priročniške portale, na katerih so na uporabniško prijazen način predstavljeni odgovori na tipične pravopisne zadrege ter razlage slovničnih pojavov, s katerimi imajo učenci in dijaki pri šolskem pisanju največ težav.

Abstract

Into Classrooms with Contemporary Slovenian: Outputs of the Communication in Slovenian Language (SSJ) Project

The outputs of the Communication in Slovenian Language project include comprehensive text corpora containing written and transcribed spoken texts, which were created for the purpose of determining how we really write and speak in contemporary Slovenian. Moreover, databases were created that contain information about Slovenian lexis. The main databases are the Lexical Database, containing data on meanings, syntax, collocations, etc., and Sloleks, the Slovenian morphological lexicon, which contains inflections for more than 100,000 Slovenian words. Likewise developed were a few basic computer technologies and databases for the data processing of the Slovenian language. The paper describes above all the innovative online knowledge portals that give user-friendly answers to typical orthographic dilemmas and explanations of the grammatical phenomena which primary and secondary school students have the most difficulty with when writing.