Ura zgodovine v 6. razredu v povezavi s knjižničnim informacijskim znanjem

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljen primer izvedbe ure KIZ v povezavi z učnim predmetom zgodovina v 6. razredu. Opisani in predstavljeni so nekateri elementi formativnega spremljanja: ugotavljanje predznanja učencev, vrstniško vrednotenje, učiteljevo vrednotenje, dokazi o učenju in povratna informacija učitelju. Snov iz učbenika za zgodovino (Začetki znanosti – medicina) smo nadgradili z delom v šolski knjižnici. Učenci so ločili gradivo po namenu, spoznali UDK in osnovne bibliografske podatke. Cilja ure sta bila, da učenci izkažejo odgovornost do lastnega dela in se urijo v sodelovalnem učenju pri skupinskem delu.

Abstract

History Lesson in 6th Grade in Connection with Library and Information Knowledge

This paper presents an example of implementing a Library and Information Knowledge lesson in connection with the subject of History in the 6th grade. It describes and presents a few formative assessment elements: determining pupils’ prior knowledge, peer assessment, teacher assessment, evidence of learning, and giving the teacher feedback. Subject matter from the History textbook (origins of science – medicine) was upgraded by working in a school library. Pupils sorted materials by purpose, and learnt about UDC and basic bibliographic data. The lesson’s objectives were for pupils to show responsibility towards their own work and to practice cooperative learning during group work.