Sodelovalno učenje in formativno spremljanje

PDF članek

Izvleček

V članku je opisano medpredmetno povezovanje in sodelovalno učenje z elementi formativnega spremljanja. Pouk je potekal po metodi sodelovalnega učenja. V članku je opisano, kako pri učencih spodbuditi zanimanje in radovednost za delo s pomočjo motivacije, kako v času pouka spodbuditi aktivnost vseh učencev in kako učence pripeljati do realizacije zastavljenih ciljev, kriterijev in namenov učenja. Takšno učenje povečuje pozitiven odnos do dela, izboljšuje komunikacijske in bralne sposobnosti ter učence navaja na sprejemanje odgovornosti za učenje.

Abstract

Cooperative Learning and Formative Assessment

The article describes cross-curricular integration and cooperative learning with formative assessment elements. The lessons were carried out according to the cooperative learning method. The article describes how to excite interest and curiosity in school work by motivating pupils; how to encourage all pupils to be active during lessons, and how to lead the pupils towards realizing the set learning goals, criteria and purposes. Such learning enhances the pupils’ positive attitude towards school work, improves communication and reading skills, and accustoms the pupils to taking responsibility for learning.