Prvi koraki v uvajanje tujega jezika

PDF članek

Izvleček

Izbrani v prvem krogu uvajanja tujega jezika v 2. razred smo orali ledino. Učili smo se, gradili in raziskovali, kako naj poteka pouk tujega jezika pri mlajših učencih, da bo zanimivo, igrivo, vendar učinkovito. Ugotavljali smo, kaj nam ponuja in kako nas obvezuje učni načrt. Pojavilo se je kar nekaj vprašanj glede načina ocenjevanja, pričakovanj staršev in učencev. Teh izzivov smo bili veseli, z njimi smo se spopadli na različne načine, poiskali marsikatere rešitve, predvsem pa iz začetne izkušnje pridobili ogromno znanja, novih idej ter zagona za nadaljnje delo.

Abstract

The First Steps in the Introduction of Foreign Language

We, chosen in the first cycle of introducing a foreign language into 2nd grade, were breaking new ground. We were learning, building and researching how foreign language lessons should be carried out for younger pupils in order to be interesting, playful, yet effective. We were trying to establish what the curriculum offered and how it obligated us. Quite a few questions arose as to the marking method and the expectations of parents and pupils. We looked forward to these challenges and tackled them in various ways; we found many solutions, but above all gained a great deal of knowledge, new ideas and momentum for future work from the initial experience.