Pouk na daljavo in raba frazema v nekaterih neumetnostnih besedilih

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljam primer obravnave stalnih besednih zvez s prenesenim pomenom v 7. razredu. Vsebine lahko obravnavamo individualno ali skupinsko. Frazemi so tudi vsebina, ki jo lahko obravnavamo na formativen način in si učenci med seboj vrednotijo svoje izdelke. Prispevku je priložena sprotna učna priprava in izdelki učencev, ki so nastali med poukom na daljavo.

Abstract

Distance Learning and the Use of Idioms in Certain Non-literary Texts

The article presents an example of teaching collocations with figurative meaning in the seventh grade. The content can be approached individually or in groups. Idioms are also a learning content where formative assessment can be applied, meaning students give feedback on each other’s products. The article also includes students’ consistent school work and products during distance learning.