Medpredmetna povezava v neobičajnih okoliščinah – primer medpredmetne povezave KIZ in slovenščine

PDF članek

Izvleček

V našem aktivu jezikoslovcev vsako leto že avgusta načrtujemo medpredmetne povezave, ki naj bi bile zanimive in privlačne za učence, pa tudi ustvarjalne in dinamične. Ena izmed sodobnih usmeritev šole je namreč medpredmetno povezovanje, ki učencem nudi učne povezave, s pomočjo katerih nadgrajujejo svoje znanje v celostno podobo ter vodijo v uporabo znanja v praksi. Tako je bila načrtovana medpredmetna povezava med KIZ in slovenščino v 7. razredu. Učenci so v dveh šolskih urah združevali znanja iz slovenščine ter knjižničnih in informacijskih znanj, pri tem pa so pokazali svoje zmožnosti dramatizacije, ustvarjalnega pisanja, samostojnega iskanja knjig, navajanje literature itd. Uri sta bili zanimivi tudi zato, ker sta upoštevali notranjo diferenciacijo. Članek opisuje pripravo in izvedbo medpredmetne povezave v času pouka pred pandemijo covida-19 ter v času, ko so bile razmere v šoli zaradi možnosti okužbe s koronavirusom bistveno spremenjene.

Abstract

Cross-Curricular Integration under Unusual Circumstances – Example of a Cross-Curricular Link between Library and Information Knowledge and Slovenian Language

Every August, our team of linguists plans cross-curricular links that ought to be interesting and attractive to the pupils, as well as creative and dynamic. Crosscurricular integration is a modern school policy, which provides pupils with learning links that help them to upgrade their knowledge into a whole and guide them to applying their knowledge in practice. Hence, a cross-curricular link was planned between Library and Information Knowledge and Slovenian Language in the 7th grade. During two school lessons, the pupils combined their knowledge of Slovenian Language and Library and Information Knowledge, demonstrating their skill of dramatization, creative writing, independent searching for books, citing literature, etc. The lessons were also interesting because they took internal differentiation into
account. The article describes the preparation and implementation of cross-curricular integration during lessons prior to the COVID-19 pandemic and after the situation at the school has changed considerably due to the possibility of coronavirus infection.