Iskanje gradiva v knjižnici

PDF članek

Izvleček

Prispevek predstavlja primer učne ure v šolski knjižnici v okviru knjižnično informacijskega znanja, in sicer s poudarkom na vpeljavi nekaterih elementov formativnega spremljanja (ugotavljanje predznanja učencev, oblikovanje kriterijev uspešnosti, vrstniško vrednotenje, učiteljeva povratna informacija, pridobitev dokaza – učnega dosežka). Ura je zasnovana v 2. razredu kot medpredmetno povezovanje s predmetom slovenščina. Uporabljena je aktivna oblika dela (delo v dvojicah), ki dobro sovpada z izbranim elementom FS – vrstniškim vrednotenjem.

Abstract

Searching for Materials in a Library

This paper presents an example of a lesson in a school library under Library and Information Knowledge, focusing on the introduction of certain formative assessment elements (determining the pupils’ prior knowledge, creating success criteria, peer assessment, teacher’s feedback, obtaining evidence – attainment). This lesson has been designed for the 2nd grade as cross-curricular integration with the subject of Slovenian Language. An active working method has been used (working in pairs), which corresponds well with the selected FA element – peer assessment.