Individualizirano opismenjevanje in učinkoviti didaktični pripomočki


Izvleček

V prispevku je opisan primer individualiziranega opismenjevanja z različnimi in učinkovitimi didaktičnimi pripomočki, ki je bil izveden v 1. razredu osnovne šole. Učenci so najprej spoznali način obravnave velikih tiskanih črk, nato so lahko sami soustvarjali svojo individualno pot opismenjevanja. Ta pot je sočasno vključevala glasovne vaje, pisanje in branje besedil z velikimi in malimi tiskanimi črkami. S takim pristopom je otrokom prikazano branje kot privlačna dejavnost. Postali so bolj motivirani, kar je pripomoglo pri usvajanju bralne tehnike. Z ustrezno podano vrstniško in učiteljevo povratno informacijo je znanje postalo bolj kakovostno.

Abstract

Personalised Literacy and Effective Didactic Tools

This paper describes developing individualised literacy with different and effective didactic tools implemented in the first grade of primary school. First, the pupils were introduced to the treatment of capital letters and were then able to co-create their individual literacy path. This pathway simultaneously included vocal exercises, writing and reading upper- and lower-case texts. This approach shows children reading as an engaging activity. They became more motivated, which helped them to acquire reading techniques. With appropriate peer and teacher feedback, the quality of knowledge has improved.