»Deskanje med knjigami« ali kako s pomočjo pametnih telefonov, tablic in QR-kod usvojiti knjižnični fond

PDF članek

Izvleček

Naučiti dijake izbrati primerne vrste in ustrezno količino informacijskih virov za rešitev raziskovalnega ali učnega problema, je eden temeljnih ciljev knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v gimnaziji. Zato je zelo pomembno, da dijaki poznajo sistem postavitve knjižničnega gradiva v šolski knjižnici, v našem primeru je to sistem univerzalne decimalne klasifikacije oz. UDK-sistem. V prispevku je opisan primer, kako dijake s pomočjo sodobne tehnologije (računalnika, tablic, pametnih telefonov in QR-kod) pritegniti k samostojnemu iskanju knjižničnega gradiva in jih tako naučiti reševati njihove lastne informacijske potrebe.

Abstract

»Surfing the Books« – Using Smartphones, Tablets and QR Codes to Access Library Resources

One of the key goals in gaining library information skills in secondary school is to teach students how to select the appropriate type and amount of information sources to solve a research or learning problem. For this reason, it is important that students know how to use the school library book system, in our case, the Universal Decimal Classification (UDC system). The article describes how modern technologies (computers, tablets, smartphones and QR codes) can be used to encourage students to search for books independently and teach them to meet their own information needs.