Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Pomembna obvestila


Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

V naši Digitalni bralnici so objavljeni Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 17. 7. 2015) skupaj s kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za točno določene skupine otrok.

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.

Zakonske podlage
Usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.


Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Kotnikova ulica 28, Ljubljana (6. nadstropje)
1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
E-pošta: , vodja Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik.

Obrnete se lahko tudi na pristojne območne enote Zavoda RS za šolstvo (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure):

  • Zavod RS za šolstvo – OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000 Maribor; Tel.: 02/320 80 50
  • Zavod RS za šolstvo – OE Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota; Tel.: 02/539 11 70
  • Zavod RS za šolstvo – OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/883 92 70
  • Zavod RS za šolstvo – OE Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto Maribor; Tel.: 07/371 91 90
  • Zavod RS za šolstvo – OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica; Tel.: 05/330 80 50
  • Zavod RS za šolstvo – OE Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; Tel.: 03/490 79 30
  • Zavod RS za šolstvo – OE Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj; Tel.: 04/280 29 10
  • Zavod RS za šolstvo – OE Koper, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper; Tel.: 05/610 06 00