Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Pomembni obvestili

Obvestilo za uporabnike prostorov ZRSŠ za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej komisij za usmerjanje


Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

V naši Digitalni bralnici so objavljeni Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 17. 7. 2015) skupaj s kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za točno določene skupine otrok.

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.

Zakonske podlage
Usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.


Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Dunajska cesta 104 (7. nadstropje)
1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
E-pošta:

POMEMBNO → Pri izpolnjevanju vloge lahko izberete obrazec v wordovi obliki, ki ga izpolnite ročno in ga ni dovoljeno spreminjati, lahko pa uporabite obrazec v pdf-obliki. Izpolnjenih obrazcev in strokovne dokumentacije, ki bo poslana na spletni naslov kot slika preko telefona, ne bomo sprejemali.

Vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami