Vključevanje lokalne zgodovine v pouk zgodovine s primeri dobre prakse učenja z avtentičnimi nalogami za spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku zgodovine

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljamo primere sodobnega učenja zgodovine, ki vključuje različne pristope, med katere uvrščamo avtentično učenje, ki se nanaša na resnične življenjske situacije oz. njihove simulacije. Kot primer dobre prakse predstavljamo obravnavo lokalne zgodovine v pouk zgodovine z vključevanjem sodobnih učnih pristopov ter uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (pametna očala za obogateno resničnost in aplikacije za telefone na primeru Žičke kartuzije). Ključne kompetence iz posodobljenega učnega načrta za predmet zgodovina na gimnazijah temeljijo na evropskih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Tudi predstavljeni primeri dobre prakse vključujejo kompetence vseživljenjskega učenja.

Abstract

Including Local History in History Class with Good Practice Examples of Learning with Authentic Tasks for Fostering Creativity in History Class

The article presents examples of modern teaching techniques used in history class, which are based on different approaches. One of them is authentic learning, i.e. learning through applying knowledge in real-life or simulated contexts and situations. One good practice example is including local history in history class with the help of modern teaching techniques and ICT (augmented reality smart glasses and smartphone application for the Žiče Carthusian Monastery). The key competences from the updated secondary school history curriculum are based on the European lifelong learning competences. The good practice examples described in the article also include life-long learning competences.