Vključevanje igre v zgodnje učenje angleščine

PDF članek

Izvleček

V prispevku so predstavljene različne igre, s katerimi učence učinkovito spodbujamo k uresničevanju različnih ciljev iz učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu osnovne šole. Najprej so na kratko opisane značilnosti igre s poudarkom na didaktičnih igrah pri pouku tujega jezika. V nadaljevanju so podrobneje opisane različne namizne igre, ki učence na zanimiv način motivirajo za učenje na različnih področjih tujega jezika.

Abstract

Incorporating Play into Early Learning of English

The article presents different games with which pupils are effectively encouraged to achieve various goals from the Foreign Language Curriculum in the 2nd and 3rd grade of primary school. It begins by briefly describing the characteristics of play with emphasis on didactic games during foreign language lessons. It continues with a more thorough description of different board games, which motivate pupils to learn different elements of a foreign language in interesting ways.