Vključevanje gledaliških pristopov v poučevanje tujega jezika

PDF članek

Povzetek

Sodobni pristopi k poučevanju tujih jezikov učenca obravnavajo kot člana družbe, ki je v danih okoliščinah sposoben v tujem jeziku opraviti določena opravila. Poudarek je na razvijanju učenčevih sporazumevalnih zmožnosti. Da bi se učenec čim bolj uspešno loteval opravil v resničnem življenju, mu učitelj podobno izkušnjo lahko omogoči v učilnici v simulirani realnosti. Izkustveno učenje in učenje z gledališkimi pristopi kot osrednjo metodo pri poučevanju tujega jezika izpostavljata igro vlog, obstaja pa še veliko različnih gledaliških tehnik in metod, ki učencu nudijo celostno izkušnjo učenja. V prispevku so opisane izkušnje z uporabo gledaliških pristopov pri pouku francoščine v srednji šoli.

Abstract

Incorporating Theatre Techniques in the Foreign Language Classroom

Modern approaches to foreign language teaching regard the learner as a member of society capable of performing tasks in a foreign language under given circumstances. The emphasis is on improving learners’ communicative abilities. To increase their success in accomplishing real-life tasks, the teacher can provide the learner with a similar experience in a simulated reality classroom. Experiential learning and learning through theatre highlight role-playing as the method of choice in foreign language teaching. However, various other theatre techniques and strategies may provide the learner with a holistic learning experience. This paper describes the experience of using theatre techniques in French language teaching in secondary school.