Valentin Vodnik – od ideje do filma

PDF članek

Izvleček

Pouk se je s sodobnimi načini poučevanja zelo spremenil, z vključevanjem v različne projekte pa šola dijakom ponuja nove možnosti. Prispevek predstavlja učni sklop šestih ur, v katerem se dijaki seznanijo z Vodnikom in njegovim ustvarjanjem, nato pa izberejo literarno besedilo, primerno za aktualizacijo, in po njem posnamejo kratek film. Delo sooblikujejo projekt OBJEM z razvijanjem gradnikov bralne pismenosti, zlasti odziva na besedilo in tvorjenja besedila ter kritičnega branja, formativno spremljanje z različnimi dokazi učenja, tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu, in projekt Popestrimo šolo s podporo pri filmskem poustvarjanju.

Abstract

Valentin Vodnik from Idea to Film

Modern teaching methods have greatly changed instruction; by becoming involved in various projects the school offers new opportunities to its students. The article presents a learning unit encompassing six lessons in which secondary school students learn about Valentin Vodnik and his works; afterwards, they choose a literary text suitable for modernization and record a short film based on the text. This type of school work is influenced by the project OBJEM that develops the building blocks of reading literacy, especially the response to a text, creating a text and critical reading; formative assessment with diverse evidence of learning; the competition Slovenščina ima dolg jezik (Slovenian Has a Big Mouth); Književnost na filmu (Literature on Film); the project Popestrimo šolo s podporo pri filmskem poustvarjanju (Make School More Interesting by Supporting Film Adaptations).