Uporaba spletne strani Google Site v osnovni šoli pri pouku glasbene umetnosti

PDF članek


Izvleček

Avtor opisuje uporabo spletne strani Google Site pri pouku glasbene umetnosti v osnovni šoli. Tekom šolanja na daljavo so se avtorju odpirala nova vprašanja, kako oblikovati pouk na daljavo, da bo dostopen, zanimiv in atraktiven za vse učence osnovne šole. Predpostavlja, da je za marsikaterega učenca sodobna tehnologija čisto španska vas, pa vendar si želi, da bi bile spletne dejavnosti oblikovane tako, da bi jih znali uporabljati prav vsi. Razmišlja o dveh svetovih – glasba na daljavo in glasba v šoli. Svoje misli vpenja v obe sferi izobraževanja ter poskuša ponuditi raznovrstne glasbene vsebine. Zajema v veliki meri ustvarjanje, izvajanje ter teoretično delo, ki ga podaja prek avdio in video vsebin. Poleg spletne strani zanimanje istočasno usmerja še v uporabo različnih aplikacij, kot so Padlet, Kahoot, Youtube, Google Drive itd. V članku želi pojasniti, zakaj je uporaba spletne strani pri pouku glasbene umetnosti najboljša metoda oz. pristop pri učenju na daljavo in kako jo ustvarimo sami. Svojo pozornost usmerja v učenca, kako bo ta najhitreje usvojil učno snov, ki mu jo bo učitelj predal med šolanjem.

Abstract

Use of Google Site in Primary School during Music Lessons

The author describes the use of Google Site during music lessons in primary school. During distance education the author contemplated how he should design distance lessons to make them accessible, interesting, and attractive to all primary school pupils. He assumes that many pupils are not well-versed in using modern technology, however, he wants to design online activities in such a way that everyone would be able to use them. He thinks about two worlds. Music at a distance versus music in school. He integrates his thoughts into both spheres of education and attempts to provide diverse musical contents. He mostly deals with creativity, performance and theoretical work, which he imparts via audio/video contents. Besides the website, he also focuses on the use of various applications, such as Padlet, Kahoot, You-Tube, Google Drive, etc. In the article he aims to explain why using a website for music lessons is the best method or approach to distance learning, and how such a website can be created. He concentrates on the pupil; on the quickest way for him/her to assimilate the learning content passed on by the teacher during schooling.