Tekoča tehnika branja je pot do bralnega razumevanja


Izvleček

Prispevek predstavlja razvijanje bralne pismenosti pri branju neumetnostnega besedila v 3. razredu osnovne šole. Učenci so spoznavali pomen zdravilnih rastlin tako, da so v skupinah med seboj sodelovali, brali, si izmenjevali izkušnje, se učili drug od drugega in medsebojno komunicirali. S tem se je povečala učenčeva dejavna vloga, odgovornost, višale so se zahteve in razvijala se je refleksija o lastnem učenju. Delo na tak način učiteljem ponuja nove priložnosti, kako spodbuditi učence, da več in bolje berejo.

Abstract

Reading Fluency Boosts Reading Comprehension

This paper discusses the development of reading literacy in non-fiction reading resources in Grade 3 of primary school. Working in groups, pupils learned about the importance of medicinal plants by reading, sharing, learning from, and connecting with one another. The activities strengthened their active involvement, accountability, demands, and self-reflection. Working in this manner provides teachers with fresh ways to motivate students to read more and better.