Sistematično poučevanje bralnih učnih strategij na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik

PDF članek

Izvleček

Avtorica predstavi projekt poučevanja bralnih učnih strategij na OŠ Frana Albrehta Kamnik. Projekt je predstavljen vse od začetne faze oziroma načrtovanja, zorenja idej pa do zaključne faze oziroma poučevanja strategij. Bralne učne strategije učencem pomagajo pri učenju učenja. To je bilo vodilo zaposlenih na OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki so v okviru delovne skupine za bralno pismenost in učenje učenja na tem področju želeli teorijo udejanjiti v praksi. Kot pomoč in spodbudo k širšemu razmišljanju o bralni pismenosti in učenju učenja so zaposleni na eni izmed pedagoških konferenc poslušali predavanje dr. Sonje Pečjak na temo bralnih učnih strategij. Čez nekaj mesecev so kot gostjo pedagoške konference povabili še Miro Kramarič. Po tem se je večkrat sešla delovna skupina, ki je oblikovala predlog izvedbenega načrta sistematičnega oziroma načrtnega poučevanja bralnih učnih strategij. Z njim so seznanili strokovne aktive, ki so predlog potrdili. Sledila je izvedba s strani učiteljev in šolskih knjižničark. Trenutno je bila izvedena že več kot polovica načrtovanih aktivnosti. Do konca šolskega leta želijo izvesti vse, nato pa bodo opravili evalvacijo izvedenega dela.

Abstract

Systematic Teaching of Reading Strategies at Fran Albreht Kamnik Primary School

The author presents the project of teaching reading strategies at the Fran Albreht Kamnik Primary School. It presents the project from its initial phase, i.e. the planning and maturing of ideas, to its final phase, i.e. the teaching of strategies. Reading strategies help pupils learn how to learn. That was what guided the employees at the Fran Albreht Kamnik Primary School, who wished to put theory into practice within the scope of a working group for reading literacy and learning to learn. To help and encourage them to think more broadly about reading literacy and learning to learn, the employees attended a lecture by dr. Sonja Pečjak on the topic of reading strategies at a pedagogical conference. A few months later, they invited Mira Kramarič to be a guest lecturer at a pedagogical conference. Afterwards, the working group met on several occasions and designed a proposal of an implementation plan for the systematic or planned teaching of reading strategies. They presented it to the professional working groups, which approved the proposal. This was followed by teachers’ and school librarians’ implementation. So far, more than half of the planned activities have been implemented. They wish to implement all of them by the end of the school year, after which they will evaluate the work performed.