Seminarska naloga – ogledalo informacijske pismenosti

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljen primer vpeljevanja nekaterih elementov formativnega spremljanja pri izvajanju knjižničnega informacijskega znanja v okviru obveznih izbirnih vsebin. Učna ura je bila izvedena v drugem letniku na temo poznavanja in ponavljanja pravil pisanja seminarske naloge. Čeprav se dijaki z osnovami izdelovanja seminarske naloge seznanijo že v prvem letniku, je bila pri izpolnjevanju delovnega lista potrebna občasna dodatna razlaga, še posebej za razumevanje citiranja in navajanja virov. Oboje dijaki sicer uporabljajo, a ne vedno dosledno in dostikrat tudi pomanjkljivo, zato se je ideja ponovitve izdelave seminarske naloge izkazala za smiselno in uporabno. Avtorica na koncu prispevka poda kratko refleksijo o uporabi formativnega spremljanja pri izvedeni uri.

Abstract

Seminar Paper – Mirror of Information Literacy

This paper presents an example of introducing certain elements of formative assessment into the implementation of library and information knowledge under compulsory elective subjects. The lesson was carried out in the second year on the topic of the knowledge and revision of rules for writing a seminar paper. Even though secondary school students are acquainted with the basics of drafting a seminar paper in the first year, they occasionally needed an additional explanation when filling out the worksheet, especially with regard to the quoting and citing of sources. Both are used by secondary school students, but not always consistently and often insufficiently, which is why the idea to revise the drafting of a seminar paper turned out to be sensible and useful. In the conclusion the author briefly reflects on the use of formative assessment in the implemented lesson.